Zmiana zarządzenia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

Dzienniki resortowe

NFZ.2023.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2023/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 17 stycznia 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 3/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (z późn. zm. 1 ), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 15:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia rozliczone grupą J01G, J01H lub J02 w rozpoznaniu C50 w liczbie co najmniej 250 zabiegów, wartość produktów rozliczeniowych J01G, J01H i J02 w rozpoznaniu C50, określonych w załączniku nr 1on do zarządzenia, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego, którzy w roku poprzedzającym rok, w którym stosowany jest współczynnik korygujący, zrealizowali świadczenia rozliczone grupą F31 w rozpoznaniach C18 - C20 w liczbie co najmniej 75 zabiegów, wartość produktu rozliczeniowego F31 w rozpoznaniach C18 - C20, określona w załączniku nr 1on do zarządzenia, korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,25.",

c)
uchyla się ust. 4;
2)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Do rozliczania świadczeń finansowanych w ramach grup JGP:

1) J030 Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r. ż. w rozpoznaniach nowotworów złośliwych* 2 ,

2) F320 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*,

3) F420 Duże zabiegi jamy brzusznej w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*

- uprawnieni są świadczeniodawcy spełniający kryterium kompleksowości udzielanych świadczeń onkologicznych, realizujący w danym okresie rozliczeniowym świadczenia w zakresie diagnostycznych pakietów onkologicznych, chirurgicznego leczenia onkologicznego, radioterapii onkologicznej oraz chemioterapii lub spełniający warunek minimalnej liczby świadczeń zabiegowych, określony w załączniku nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne dla grup J03F lub J030, F32 lub F320, F42 lub F420, zrealizowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym stosuje się rozliczenie świadczeń zabiegowych, wymienionych w pkt 1, 2 i 3.";

3)
załącznik nr 1on do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2023 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Katalog onkologicznych świadczeń kompleksowych
Lp.Kod zakresu świadczeniaNazwa zakresu świadczeńNazwa modułuKod produktu rozliczeniowegoKod grupyNazwa produktu rozliczeniowegoTaryfa ustalona przez AOTMiTWartość punktowaWartość punktowa hospitalizacjaWartość punktowa hospitalizacja planowaLiczba dni pobytu finansowana grupą - typ umowy hospitalizacjaWartość punktowa hospitalizacji < 3 dni - typ umowy hospitalizacja/ hospitalizacja planowaWartość punktowa osobodnia ponad ryczałt finansowany grupą - typ umowy hospitalizacjaŚwiadczenia wykonywane w trybie hospitalizacjiŚwiadczenia wykonywane w trybie ambulatoryjnymŚwiadczenia wykonywane w trybie domowymUwagi dodatkowe
123456789101112131415161718
Część I Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś)
15.51.01.0009052J01GRadykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem tkanki własnej*20 07618 47017353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - nie obejmuje profilaktycznej mastektomii

25.51.01.0009053J01HRadykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem protezy/ ekspandera*10 0389 23517353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- nie obejmuje profilaktycznej mastektomii

35.51.01.0009002J02Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi*6 6136 084186 084353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

45.51.01.0009050J03EDuże zabiegi w obrębie piersi > 65 r.ż.*4 5464 1824 182x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

55.51.01.0009051J03FDuże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż.*3 8383 5313 531x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

65.51.01.0009056J030Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż. w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*5 7195 7195 2615 261xgrupa do rozliczenia przez podmioty realizujące leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub spełniające warunki minimalnej liczby zabiegów określone w zał. nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
75.51.01.0009054J04GZabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem tkanki własnej*11 21910 321x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

85.51.01.0009055J04HZabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem protezy/ ekspandera*5 6095 1605 160x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

95.51.01.0009005J05Średnia chirurgia piersi*1 4171 3041 304x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

105.51.01.0009006J06Mała chirurgia piersi*650598598x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

115.51.01.0009008J08Choroby piersi złośliwe2 0671 9018620236x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

125.51.01.0009010J10Biopsja mammotomiczna*2 3622 173x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

135.51.01.0015018Q18Duże zabiegi na układzie limfatycznym*3 8963 5843 584x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

145.51.01.0015019Q19Średnie zabiegi na układzie limfatycznym*2 3622 1732 173x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

155.60.01.0000001ndMateriał onkologiczny duży1 321x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
165.60.01.0000002ndMateriał śródoperacyjny431x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
175.60.01.0000003ndKonsylium lekarskie270xx- obejmuje opracowanie indywidualnego planu leczenia przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zgodnie z § 4a ust. 1a pkt 1 lit. a rozporządzenia szpitalnego oraz koordynację procesu leczenia,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

185.07.01.0000011ndTeleradioterapia17 46817 468xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony,

92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

195.07.01.0000012ndTeleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki16 38916 389xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony,

92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony,

92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

205.07.01.0000013ndTeleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT)14 89914 899xx- cały cykl leczenia,

- monitoring tomograficzny co najmniej dwukrotnie w trakcie napromieniania,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

215.07.01.0000014ndTeleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)6 114xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft),

92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)

225.07.01.0000023ndTeleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)11 560xx- cały cykl leczenia;

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b;

- obejmuje co najmniej jedną procedurę:

92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony,

92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

23Moduł leczenie nowotworu piersi5.07.01.0000059ndTeleradioterapia paliatywna proces leczenia 1 frakcją2 8122 812xx- cały cykl leczenia,

- warunki określone w zał. Nr 3a,

- obejmuje procedury:

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

245.07.01.0000060ndTeleradioterapia paliatywna frakcjonowana3 5513 551xx- cały cykl leczenia,

- warunki określone w zał. Nr 3a,

- obejmuje procedury:

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

255.07.01.0000061ndBrachyterapia 3D "real time"15 31615 316xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

265.07.01.0000063ndBrachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3D - aplikacje jednorazowe z podaniem wielu frakcji13 00113 001xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C50 - Nowotwór złośliwy piersi,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

275.07.01.0000064ndBrachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3d (boost)7 7397 739xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C50 - Nowotwór złośliwy piersi,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

285.07.01.0000065ndBrachyterapia powierzchniowa oparta na planowaniu 3D9 5119 511xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 -

Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

295.07.01.0000067ndBrachyterapia śródoperacyjna9 5579 557xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.46 Brachyterapia śródoperacyjna,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

305.07.01.0000048ndZakwaterowanie do teleradioterapii / protonoterapii162162x- za osobodzień,

- obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobiorcy poza podmiotem działalności leczniczej

315.07.01.0000070ndZakwaterowanie do brachyterapii162162x- za osobodzień,

- obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobiorcy poza podmiotem działalności leczniczej

325.07.01.0000071ndPowtórne planowanie00- do sprawozdania w sytuacji stwierdzenia zmian topograficznych guza lub gdy ze względu na ubytek masy ciała zachodzi konieczność przygotowania więcej niż jednego planu leczenia,

- możliwość sumowania ze świadczeniem bazowym zw. z naświetlaniem

335.52.01.0001423ndWytworzenie stałego dostępu naczyniowego z wytworzeniem tunelu podskórnego przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją1 352x- obejmuje koszt wyrobu medycznego (koszt cewnika tunelizowanego typu Broviack, Hickman, Groshong lub Leonard, - nie podlega rozliczeniu użycie cewnika centralnego typu Certofix, Cavafix.
345.52.01.0001440ndHospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku > 17 r.ż.352352x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem i leczeniem radioterapią

3503.4240.010.025.52.01.0001468ndTeleradioterapia/ brachyterapia i terapia izotopowa / terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku - w trybie ambulatoryjnym0
365.52.01.0001499ndHospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku < 18 r.ż.- w oddziale onkologii i hematologii dziecięcej545545x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem radioterapii lub leczeniem radioterapią

37Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś)5.52.01.0001504ndHospitalizacja do chemioradioterapii > 18 r.ż.469469x- za osobodzień,

- do rozliczenia w dniach związanych z leczeniem skojarzonym nowotworów - zastosowanie u pacjenta podczas jednoczasowej chemioterapii i radioterapii u tego samego świadczeniodawcy, kiedy między pierwszym a ostatnim dniem hospitalizacji do radioterapii nastąpi podanie substancji czynnej w określonych dniach z zachowaniem przerw terapeutycznych zależnych od schematu leczenia, - można sumować z produktami radioterapii oraz z produktami z zał. 1c, 1m i 1n

385.52.01.0001511ndBadanie genetyczne materiału archiwalnego0x- do rozliczenia wyłącznie z produktem: 5.53.01.0005001 lub 5.53.01.0005002 lub 5.53.01.0005003, w sytuacji konieczności modyfikacji ustalonego planu leczenia,

- konieczność sprawozdania pierwotnej daty pobrania materiału do badań,

- realizowane w trybie ambulatoryjnym,

- zgodnie z § 26 pkt 21 zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

395.52.01.0001554ndHospitalizacja do brachyterapii399399x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem lub leczeniem radioterapią lub leczeniem skutków ubocznych radioterapii lub diagnostyką związaną z leczeniem radioterapią

405.52.01.0001555ndHospitalizacja jednodniowa do brachyterapii199199xdo rozliczenia również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania
415.52.01.0001556ndHospitalizacja jednodniowa do teleradioterapii176176xdo rozliczenia również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania
425.52.01.0001566ndUsunięcie stałego dostępu naczyniowego z wytworzonym tunelem podskórnym przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją1 139x
435.52.01.0000035ndImplantacja portu naczyniowego z hospitalizacją2 974x- obejmuje koszt wyrobu medycznego (portu),

- wymagane wskazanie procedury 86.07 oraz rozpoznania zasadniczego wskazującego na przyczynę udzielenia świadczenia

445.52.01.0000036ndUsunięcie portu naczyniowego z hospitalizacją1 592x
455.52.01.0001537ndHospitalizacja świadczeniobiorcy onkologicznego świadczenia kompleksowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.0x
465.60.01.0000014ndopieka psychologiczna - moduł leczenie74xx- możliwość sumowania z produktem rozliczeniowym z modułu leczenie, związanym z rozliczeniem kosztów hospitalizacji
475.11.02.9200001ROKORehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w warunkach stacjonarnych220x- zgodnie z kryteriami kwalifikacji określonymi w rozporządzeniu rehabilitacyjnym,

- czas realizacji świadczenia ustalany indywidualnie przez lekarza,

- realizacja obejmuje cykl 10 dni zabiegowych lub 20 dni zabiegowych (jednorazowo),

- można sumować z produktem 5.53.01.0001649 z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

485.11.02.9200002ndRehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w oddziale dziennym88xzakres świadczeń obejmuje procedury ICD-9: 93.1139, 93.12, 93.1202, 93.1204, 93.1205, 93.1304, 93.1305, 93.1401, 93.1812, 93.1903, 93.1907, 93.1909, 93.3801, 93.3808, 93.3812, 93.3816, 93.3818, 93.3821, 93.3827, 93.3831, 93.3912, 93.3916, 93.3918, 93.3987, 93.3999
495.11.00.0000008ndPorada lekarska rehabilitacyjna w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych30xświadczenie rozliczane zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu REH
505.11.00.0000009ndPorada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorca z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych66xobejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01, A19, C53, C59, G49, 181, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831
51Moduł rehabilitacja5.11.00.0000010ndWizyta fizjoterapeutyczna w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych26,35xświadczenie rozliczane zgodnie z warunkami określonymi w zarządzeniu REH
525.11.00.0000011ndindywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) - nie mniej niż 30 min. w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych36,49x- konieczność przekazania w raporcie statystycznym kodów ICD-9 odpowiednich do realizacji świadczeń,

- świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu REH, możliwych do rozliczenia za pomocą produktów rozliczeniowych o kodach 5.11.00.0000011, 5.11.00.0000012, 5.11.00.0000013

535.11.00.0000012ndmasaż suchy - częściowy - minimum 20 minut na jednego pacjenta, w tym min. 15 minut czynnego masażu, masaż limfatyczny ręczny, masaż podwodny w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych18,25x- konieczność przekazania w raporcie statystycznym kodów ICD-9 odpowiednich do realizacji świadczeń,

- realizacja obejmuje 20 min. na jednego pacjenta, w tym 15 min. czynnego masażu,

- możliwość rozliczenia krotności produktu (max. 60 min. czynnego masażu na jednego pacjenta),

- świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu REH, możliwych do rozliczenia za pomocą produktów rozliczeniowych o kodach 5.11.00.0000011, 5.11.00.0000012, 5.11.00.0000013

545.11.00.0000013ndpozostałe zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach ambulatoryjnych8,55x- konieczność przekazania w raporcie statystycznym kodów ICD-9 odpowiednich do realizacji świadczeń,

- świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu REH, możliwych do rozliczenia za pomocą produktów rozliczeniowych o kodach 5.11.00.0000011, 5.11.00.0000012, 5.11.00.0000013

555.11.01.0000077ndŻywienie dojelitowe w rehabilitacji108za każdy dzień żywienia
565.11.01.0000080ndKompletne żywienie pozajelitowe w rehabilitacji216za każdy dzień żywienia
575.32.00.0000020ndDiagnostyka wstępna - nowotwory piersi369369xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
585.33.00.0000014ndDiagnostyka pogłębiona - nowotwory piersi417417xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
59Moduł diagnostyka nowotworu piersi5.60.01.0000004ndbiopsja gruboigłowa (oligobiopsja) - badanie materiału z piersi (guz), węzeł chłonny559x- obejmuje ocenę pobranego materiału oraz barwienia HC oraz iHC,

- do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej

605.31.00.0000022Z22Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 222309x- świadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

- do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

615.60.01.0000005ndopieka psychologiczna - moduł diagnostyka160x- obejmuje pełną opiekę psychologiczną w ramach modułu diagnostycznego, - produkt rozliczany jest tylko raz w stosunku do danego świadczeniobiorcy
625.03.00.0000126ndMR badanie piersi773xw ramach modułu diagnostyka nowotworu piersi: do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady
635.10.00.0000103ndpozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I236,222 795x- z zastosowaniem radiofarmaceutyku 18F-NaF,

- w ramach modułu diagnostyka nowotworu piersi: do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej albo pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

645.31.00.0000100Z100Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 10041xxrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych.
655.30.00.0000001W01W01 Świadczenie pohospitelizacyjne48xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
665.30.00.0000002W02W02 Świadczenie receptowe11xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
675.30.00.0000011W11W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu44xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
685.30.00.0000012W12W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu75xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
695.30.00.0000013W13W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu133xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
704 oduł monitorowanie nowotworu piersi5.30.00.0000014W14W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu172xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
715.30.00.0000015W15W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu56xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
725.30.00.0000017W17W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu104xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
735.60.01.0000006ndkonsultecja neurologiczna - moduł monitorowanie68x
745.60.01.0000007ndkonsultacja kardiologiczna - moduł monitorowanie68x
755.60.01.0000008ndkonsultecja pulmonologiczna - moduł monitorowanie68x
765.60.01.0000009ndkonsultecja ginekologiczna - moduł monitorowanie68x
775.60.01.0000010ndinna konsultacja specjalistyczna - moduł monitorowanie68x
785.60.01.0000011ndopieka psychologiczna - moduł monitorowanie74xmożliwość wykazania maksymalnie 5 produktów
795.03.00.0000020ndscyntygrafia całego ciała (układ kostny)388x
805.03.00.0000013ndlimfoscyntygrafia323x
815.03.00.0000126ndMR badanie piersi773xw ramach modułu monitorowanie: do wykazania z innymi produktami albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady
825.10.00.0000103ndpozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I236,222 795x- z zastosowaniem radiofarmaceutyku 18F-NaF,

- w ramach modułu monitorowanie: do wykazania z innymi produktami albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

835.31.00.0000100Z100Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 10041xxrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych.
Część II Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)
845.51.01.0006031F31Kompleksowe zabiegi jelita grubego*15 05632353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

855.51.01.0006032F32Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego*6 5546 030306 030295x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

865.51.01.00061 13F320Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*13 43613 43612 3613012 361295x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- grupa do rozliczenia przez podmioty realizujące leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub spełniające warunki minimalnej liczby zabiegów określone w zał. nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

875.51.01.0006037F34Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego*1 2991 1951 195x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

885.51.01.0006036F36Choroby jelita grubego2 8352 6081 418x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

895.51.01.0006042F42Duże zabiegi jamy brzusznej*7 0856 519276 519353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

905.51.01.00061 14F420Duże zabiegi jamy brzusznej w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*16 22516 22514 9272714 927353x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- grupa do rozliczenia przez podmioty realizujące leczenie onkologiczne w sposób kompleksowy lub spełniające warunki minimalnej liczby zabiegów określone w zał. nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

915.51.01.0006103F43EŚrednie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż.*3 4313 1573 157x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

925.51.01.0006104F43FŚrednie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66 r.ż.*2 7762 5542 554x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

935.51.01.0006107F86EChoroby wyrostka robaczkowego > 65 r.ż.2 6972 4821 349x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

945.51.01.0006108F86FChoroby wyrostka robaczkowego < 66 r.ż.1 8901 739946x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

955.51.01.0006093F93Średnie zabiegi odbytu*1 3931 282x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

965.51.01.0006094F94Małe zabiegi odbytu i odbytnicy*531489x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

975.51.01.0006096F96Choroby odbytu2 4212 2271 211x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

985.51.01.0015019Q19Średnie zabiegi na układzie limfatycznym*2 3622 1732 173x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

995.60.01.0000003ndKonsylium lekarskie270xx- obejmuje opracowanie indywidualnego planu leczenia przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zgodnie z § 4a ust. 1a pkt 1 lit. b rozporządzenia szpitalnego oraz koordynację procesu leczenia,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1005.60.01.0000013ndMateriał pooperacyjny1 500x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne,

- można rozliczyć, gdy materiał do badania patomorfologicznego został pobrany w trakcie realizacji świadczeń zdefiniowanych przez następujące grupy JGP z katalogu 1on: F31; F32; F320;F42; F420; F93

1015.07.01.0000011ndTeleradioterapia17 46817 468xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony,

92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony,

92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - elektrony,

92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - elektrony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1025.07.01.0000012ndTeleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki16 38916 389xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony,

92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotIMRT) - fotony,

92.291 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) realizowana w oparciu o implanty wewnętrzne - fotony, - konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1035.07.01.0000013ndTeleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT)14 89914 899xx- cały cykl leczenia,

- monitoring tomograficzny co najmniej dwukrotnie w trakcie napromieniania,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony,

92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - elektrony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

104Kompleksowa opieka onkologicznanad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)Moduł leczenie nowotworu jelita grubego5.07.01.0000058ndTeleradioterapia 3D - całego ciała (TBI) lub połowy ciała (HBI) lub skóry całego ciała19 76819 768xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1055.07.01.0000023ndTeleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym (3D)11 560xx- cały cykl leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony,

92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - elektrony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1065.07.01.0000059ndTeleradioterapia paliatywna proces leczenia 1 frakcją2 8122 812xx- cały cykl leczenia,

- warunki określone w zał. Nr 3a,

- obejmuje procedury:

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X,

92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1075.07.01.0000060ndTeleradioterapia paliatywna frakcjonowana3 5513 551xx- cały cykl leczenia,

- warunki określone w zał. Nr 3a,

- obejmuje procedury:

92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X,

92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1085.07.01.0000048ndZakwaterowanie do teleradioterapii / protonoterapii162162x- za osobodzień,

- obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobiorcy poza podmiotem działalności leczniczej

1095.07.01.0000056ndTeleradioterapia stereotaktyczna14 57114 571xx- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony,

92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1105.07.01.0000062ndBrachyterapia śródtkankowa/śródmaciczna w oparciu o planowanie 3D - aplikacje wielorazowe z podaniem jednej frakcji w trakcie jednej aplikacji20 87720 877xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D,

92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C20 - Nowotwór złośliwy odbytnicy, C21 - Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1115.07.01.0000063ndBrachyterapia śródtkankowa w oparciu o planowanie 3D - aplikacje jednorazowe z podaniem wielu frakcji13 00113 001xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C20 - Nowotwór złośliwy odbytnicy, C21 - Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1125.07.01.0000065ndBrachyterapia powierzchniowa oparta na planowaniu 3D9 5119 511xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D,

- ICD-10 (w rozpoznaniu pierwotnym): C20 - Nowotwór złośliwy odbytnicy, C21 - Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1135.07.01.0000067ndBrachyterapia śródoperacyjna9 5579 557xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.46 Brachyterapia śródoperacyjna,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1145.07.01.0000052ndBrachyterapia z planowaniem 3D ze wszczepieniem stałych źródeł izotopowych1xx- rozliczenie świadczenia na podstawie specyfikacji kosztowej,

- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych

1155.07.01.0000069ndBrachyterapia oparta o planowanie 2D4 4584 458xx- cały proces leczenia,

- zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. Nr 3a i 3b,

- obejmuje procedury:

92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała,

92.412 Brachyterapia śródtkankowa- planowanie standardowe,

92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe,

92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe,

92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe,

- lokalizacja: nowotwory, których napromienianie następuje w oparciu o planowanie 2D,

- konieczność przekazania informacji o liczbie frakcji w całym procesie leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 - Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia - dawka całkowita

1165.07.01.0000070ndZakwaterowanie do brachyterapii162162x- za osobodzień,

- obejmuje zapewnienie transportu w przypadku zakwaterowania świadczeniobiorcy poza podmiotem działalności leczniczej

1175.07.01.0000071ndPowtórne planowanie00- do sprawozdania w sytuacji stwierdzenia zmian topograficznych guza lub gdy ze względu na ubytek masy ciała zachodzi konieczność przygotowania więcej niż jednego planu leczenia,

- możliwość sumowania ze świadczeniem bazowym zw. z naświetlaniem

1185.52.01.0001423ndWytworzenie stałego dostępu naczyniowego z wytworzeniem tunelu podskórnego przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją1 352x- obejmuje koszt wyrobu medycznego (koszt cewnika tunelizowanego typu Broviack, Hickman, Groshong lub Leonard, - nie podlega rozliczeniu użycie cewnika centralnego typu Certofix, Cavafix.
1195.52.01.0001440ndHospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku > 17 r.ż.352352x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem i leczeniem radioterapią

1205.52.01.0001468ndTeleradioterapia/ brachyterapia i terapia izotopowa / terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku - w trybie ambulatoryjnym0
1215.52.01.0001499ndHospitalizacja do teleradioterapii / terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku < 18 r.ż.- w oddziale onkologii i hematologii dziecięcej545545x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem radioterapii lub leczeniem radioterapią

1225.52.01.0001504ndHospitalizacja do chemioradioterapii > 18 r.ż.469469x- za osobodzień,

- do rozliczenia w dniach związanych z leczeniem skojarzonym nowotworów - zastosowanie u pacjenta podczas jednoczasowej chemioterapii i radioterapii u tego samego świadczeniodawcy, kiedy między pierwszym a ostatnim dniem hospitalizacji do radioterapii nastąpi podanie substancji czynnej w określonych dniach z zachowaniem przerw terapeutycznych zależnych od schematu leczenia, - można sumować z produktami radioterapii oraz z produktami z zał. 1c, 1m i 1n

1235.52.01.0001511ndBadanie genetyczne materiału archiwalnego0x- do rozliczenia wyłącznie z produktem: 5.53.01.0005001 lub 5.53.01.0005002 lub 5.53.01.0005003, w sytuacji konieczności modyfikacji ustalonego planu leczenia,

- konieczność sprawozdania pierwotnej daty pobrania materiału do badań,

- realizowane w trybie ambulatoryjnym,

- zgodnie z § 26 pkt 21 zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1245.52.01.0001554ndHospitalizacja do brachyterapii399399x- za osobodzień,

- do rozliczenia wyłącznie w dniach związanych z planowaniem lub leczeniem radioterapią lub leczeniem skutków ubocznych radioterapii lub diagnostyką związaną z leczeniem radioterapią

1255.52.01.0001555ndHospitalizacja jednodniowa do brachyterapii199199xdo rozliczenia również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania
1265.52.01.0001556ndHospitalizacja jednodniowa do teleradioterapii176176xdo rozliczenia również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania
1275.52.01.0000035ndImplantacja portu naczyniowego z hospitalizacją2 974x- obejmuje koszt wyrobu medycznego (portu),

- wymagane wskazanie procedury 86.07 oraz rozpoznania zasadniczego wskazującego na przyczynę udzielenia świadczenia

1285.52.01.0000036ndUsunięcie portu naczyniowego z hospitalizacją1 592x
1295.52.01.0001533ndChemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)26 51526 515x- obejmuje wszystkie koszty: zabiegu, zestawu do chemioterapii dootrzewnowej, cytostatyku oraz hospitalizacji
1305.52.01.0001537ndHospitalizacja świadczeniobiorcy onkologicznego świadczenia kompleksowego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.0x
1315.52.01.0001566ndUsunięcie stałego dostępu naczyniowego z wytworzonym tunelem podskórnym przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją1 139x
1325.60.01.0000014ndopieka psychologiczna - moduł leczenie74xxmożliwość sumowania z produktem rozliczeniowym z modułu leczenie, związanym z rozliczeniem kosztów hospitalizacji
1335.32.00.0000006nddiagnostyka wstępna - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego554554xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1345.33.00.0000004nddiagnostyka pogłębiona - nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego669669xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1355.60.01.0000005ndopieka psychologiczna - moduł diagnostyka160x- obejmuje pełną opiekę psychologiczną w ramach modułu diagnostycznego, - produkt rozliczany jest tylko raz w stosunku do danego świadczeniobiorcy
1365.10.00.0000103ndpozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I236,222 795x- z zastosowaniem radiofarmaceutyku 18FDG, 18F-NaF,

- w ramach modułu diagnostyki nowotworu jelita grubego: do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej lub pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

137Moduł diagnostyka nowotworu jelita grubego5.10.00.0000104ndpozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II349,964 142x- z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków: zarejestrowane w Polsce 18F-cholina (18-fluorocholina) lub nie zarejestrowane w Polsce, a sprowadzane w trybie importu docelowego lub produkowane na potrzeby własne przez laboratorium świadczeniodawcy zgodnie z prawem atomowym,

- w ramach modułu diagnostyki nowotworu jelita grubego: do wykazania z odpowiednim pakietem diagnostyki wstępnej lub pogłębionej, albo odrębnie jeżeli jest jedynym celem porady

1385.31.00.0000100Z100Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 10041xxrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych.
1395.51.01.0006037F34Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego*1 2991 1951 195x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1405.51.01.0021001Z01Kompleksowa diagnostyka onkologiczna*3 5173 517x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - zgodnie z § 19 pkt 15 zarządzenia

1415.60.01.0000015ndPobyt diagnostyczny150x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - zgodnie z § 19 pkt 13 i 14 zarządzenia
1425.05.00.0000104ndZnieczulenie całkowite dożylne172172x- świadczenie do sumowania z procedurami: 45.231,45.253, 45.239, 45.42 w ramach odpowiedniego pakietu diagnostyki wstępnej albo pogłębionej,

- wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

1435.05.00.0000105ndKonsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego75x- świadczenie do sumowania z procedurami: 45.231,45.253, 45.239, 45.42 w ramach odpowiedniego pakietu diagnostyki wstępnej albo pogłębionej,

- porada nie stanowi kwalifikacji pacjenta do znieczulenia przeprowadzanej nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392)

1445.30.00.0000001W01W01 Świadczenie pohospitalizacyjne48xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1455.30.00.0000002W02W02 Świadczenie receptowe11xświadczenie zdefiniowane zgodnie z zarządzeniem w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1465.30.00.0000011W11W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu44xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1475.30.00.0000012W12W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu75xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1485.30.00.0000013W13W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu133xrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
1495.31.00.0000100Z100Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 10041xxrozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych.
1505.06.00.0000902ndkolonoskopia diagnostyczna325x
1515.06.00.0000903ndkolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.)468xbadanie hist.-pat. zdefiniowane jako badanie tkanki lub tkanek pobranych z jednej lokalizacji i przekazanych do pracowni hist.-pat. w postaci jednej opisanej próbki, wymagającej oddzielnego przebadania i postawienia rozpoznania histopatologicznego
1525.03.00.0000042ndkolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm, za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist.-pat.)1018xbadanie hist.-pat. zdefiniowane jako badanie tkanki lub tkanek pobranych z jednej lokalizacji i przekazanych do pracowni hist.-pat. w postaci jednej opisanej próbki, wymagającej oddzielnego przebadania i postawienia rozpoznania histopatologicznego
1535.05.00.0000104ndZnieczulenie całkowite dożylne172172x- świadczenie do sumowania z procedurami: 45.231, 45.253, 45.239, 45.42 w ramach produktów: 5.06.00.0000902, 5.06.00.0000903,

5.03.00.0000042,

- wymagane wskazanie procedury wg ICD-9: 100.10 albo 100.11 albo 100.12

- świadczenie do sumowania z procedurami: 45.231, 45.253, 45.239, 45.42 w ramach produktów: 5.06.00.0000902, 5.06.00.0000903,
1545.05.00.0000105ndKonsultacja w zakresie kwalifikacji do wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego75x5.03.00.0000042,

- porada nie stanowi kwalifikacji pacjenta do znieczulenia przeprowadzanej nie później niż 24 godziny przed zabiegiem w trybie planowym, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2022 r. poz. 392)

155Moduł monitorowanie po leczeniu nowotworu jelita grubego5.03.00.0000070ndTK: badanie innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego192x
1565.03.00.0000095ndTK: innej okolicy anatomicznej ze wzmocnieniem kontrastowym320x
1575.03.00.0000071ndTK: badanie innej okolicy anatomicznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym415x
1585.03.00.0000096ndTK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego233x
1595.03.00.0000115ndTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego274x
1605.03.00.0000097ndTK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym436x
1615.03.00.0000116ndTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym481x
1625.03.00.0000073ndTK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym491x
1635.03.00.0000117ndTK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym564x
1645.03.00.0000099ndTK innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym424x
1655.03.00.0000086ndTK: wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii tradycyjnej413x
1665.03.00.0000076ndMR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż kręgosłup bez wzmocnienia kontrastowego463x
1675.03.00.0000079ndMR badanie jednej okolicy anatomicznej innej niż odcinek kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym746x
1685.03.00.0000102ndMR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego685x
1695.03.00.0000122ndMR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez wzmocnienia kontrastowego767x
1705.03.00.0000103ndMR badanie dwóch okolic anatomicznych innych niż dwa odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym969x
1715.03.00.0000123ndMR badanie trzech okolic anatomicznych innych niż trzy odcinki kręgosłupa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym1050x
1725.03.00.0000105ndMR badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym773x
1735.60.01.0000011ndopieka psychologiczna - moduł monitorowanie74xmożliwość wykazania maksymalnie 5 produktów
1745.51.01.0006037F34Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego*1 2991 1951 195x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne

1755.51.01.0021001Z01Kompleksowa diagnostyka onkologiczna*3 5173 517x- rozliczanie na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP,

- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - zgodnie z § 19 pkt 15 zarządzenia

1765.60.01.0000015ndPobyt diagnostyczny150x- można sumować z produktami z zał. 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne, - zgodnie z § 19 pkt 13 i 14 zarządzenia
(*) oznaczenie grup o charakterze zabiegowym

Warunki rozliczenia produktów rozliczeniowych

Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś)

J Choroby piersi

J01G Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem tkanki własnej*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne(wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J01H Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem protezy/ ekspandera* na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J02 Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi* na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J03E Duże zabiegi w obrębie piersi > 65 r.ż.* na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J03F Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż.* na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J03O Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r.ż. w rozpoznaniach nowotworów złośliwych* na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

J04G Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem tkanki własnej* na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

J04H Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem protezy/ ekspandera* na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

lub wymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z poniższej listy oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-9

85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych

85.51 Jednostronne wstrzyknięcie do piersi/ powiększenie

85.52 Obustronne wstrzyknięcie do piersi/ powiększenie

85.539 Jednostronny wszczep do piersi - inne

85.54 Obustronny wszczep do piersi

85.59 Powiększająca plastyka sutka piersi - inne

85.71 Całkowita rekonstrukcja piersi

85.72 Obustronna całkowita rekonstrukcja piersi

J05 Średnia chirurgia piersi*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

lub

wymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z poniższej listy oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-9

85.6 Mastopeksja

85.314 Jednostronna symetryzacja piersi zdrowej

85.96 Usunięcie ekspandera z piersi

J06 Mała chirurgia piersi*

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (wyłącznie z rozpoznaniem zasadniczym z listy rozpoznań J08)

lub

wymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z poniższej listy oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-9

85.01 Nacięcie piersi (skóry)

85.02 Nacięcie sutka

85.98 Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej

J08 Choroby piersi złośliwe

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

J10 Biopsja mammotomiczna *

na warunkach obowiązującej charakterystyki JGP określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Q18 Duże zabiegi na układzie limfatycznym*

wymagane wskazanie co najmniej jednej procedury z poniższej listy oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ICD-9

40.31 poszerzonie wycięcie regionalnych węzłów chłonnych

40.32 wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej

40.51 doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych

Q19 Średnie zabiegi na układzie limfatycznym*

wymagane wskazanie procedury 40.12 wycięcie węzła wartowniczego oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań J08

ROKO - Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach stacjonarnych wymagane wskazanie:

minimium 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej ROKOa

minimium 2 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej ROKOb oraz ROKOc

rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej ROKOd lub minimium 3 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej ROKOa

minimium 2 procedur ICD-9 dziennie z listy dodatkowej ROKOb oraz ROKOc

rozpoznania zasadniczego z listy dodatkowej ROKOd

rozpoznania współistniejącego z listy rozpoznań określonej w załączniku nr 3b do zarządzenia REH

Listy dodatkowe

ROKOa

93.1139 Inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty

93.1202 Ćwiczenia czynne wolne

93.1204 Ćwiczenia samowspomagane

93.1205 Ćwiczenia czynne w odciążeniu

93.1304 Ćwiczenia izotoniczne

93.1305 Ćwiczenia izokinetyczne

93.1401 Ćwiczenia jednopłaszczyznowe kilku stawów na przyrządach

93.1812 Czynnne ćwiczenia oddechowe

93.1903 Ćwiczenia sprawności manualnej

93.1907 Ćwiczenia zespołowe

93.1909 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

93.3801 Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej

93.3808 Metody neurofizjologiczne - metoda PNF

93.3812 Plastrowanie dynamiczne/Kinesiology Taping/

93.3816 Metody terapii manualnej - metoda Cyriaxa

93.3818 Metody terapii manulanej - metoda Kaltenborna - Evjenta

93.3821 Metody terapii manualnej - metoda Maitlanda

93.3827 Metody terapii manuanlej - inne

93.3831 Ćwiczenia specjalne

93.3912 Masaż klasyczny - częściowy

93.3916 Masaż pneumatyczny

93.3918 Masaż inny

93.3987 Drenaż limfatyczny ogólny

93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne

ROKOb

89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia

89.08 Inna konsultacja

ROKOc

94.08 Testy/ocena psychologiczna - inna

94.335 Trening autogenny

94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy

94.36 Psychoterapia w formie zabaw

94.37 Psychoterapia integrująca

94.39 Psychoterapia indywidualna - inne

94.44 Terapia grupowa - inne

94.49 Inne poradnictwo

ROKOd

I97.2 Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka

I89.0 Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej

C50.0 Brodawka i otoczka brodawki sutka

C50.1 Centralna część sutka

C50.2 Ćwiartka górna wewnętrzna sutka

C50.3 Ćwiartka dolna wewnętrzna sutka

C50.4 Ćwiartka górna zewnetrzna sutka

C50.5 Ćwiartka dolna zewnetrzna sutka

C50.6 Część pachowa sutka

C50.8 Zmiana przekraczająca granice sutka

C50.9 Sutek, nieokreslony

C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień

C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia

D05.0 Rak zrazikowy in situ

D05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situ

D05.7 Inny rak sutka in situ

D05.9 Rak in situ sutku, nieokreślony

AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi

Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 22

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 100

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczn, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W02 Świadczenie receptowe

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W15 Świadczenie specjalistyczne 5-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W17 Świadczenie specjalistyczne 7-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)

F31 Kompleksowe zabiegi jelita grubego*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F31kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F32kon

F31kon ICD-9

45.711 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego

45.732 Prawostronna radykalna kolektomia

45.733 Hemikolektomia prawostronna

45.74 Resekcja poprzecznicy

45.75 Hemikolektomia lewostronna

45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia

45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem

48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy

48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy

48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii

48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inna

48.64 Tylna resekcja odbytnicy

F32 Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F32kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F32kon

F32kon ICD-9

45.431 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego

45.52 Wyizolowanie segmentu jelita grubego

45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne

45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego

45.729 Wycięcie kątnicy - inne

45.731 Ileokolektomia

45.76 Sigmoidektomia

45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne

45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube – inne

45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube

45.951 Zespolenie do odbytu

46.011 Ileostomia pętlowa

46.032 Kolostomia pętlowa

46.11 Czasowa kolostomia

46.13 Stała kolostomia

46.14 Odłożone otwarcie kolostomii

46.19 Kolostomia - inna

46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inna

48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej

48.491 Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through

48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy

48.692 Resekcja odbytnicy BNO

49.6 Wycięcie odbytu

F32kon ICD-10

C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)

C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)

C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)

C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)

C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)

C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)

C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)

C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)

C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)

D01.0 Rak in situ (okrężnica)

D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)

D01.2 Rak in situ (odbytnica)

D37.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)

D37.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)

F32O Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F32kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F32O

F32O ICD-10

C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)

C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)

C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)

C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)

C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)

C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)

C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)

C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)

C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)

F34 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F34kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon;

czas pobytu < 5 dni

F34kon ICD-9

45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę

45.251 Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca

45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego

45.253 Kolonoskopia z biopsją 45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego

45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne

45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne

48.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem

lub

wymagane wskazanie procedury 45.231 Fiberokolonoskopia lub 45.24 Fiberosigmoidoskopia; procedury z listy dodatkowej F1oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon; czas pobytu < 5 dni

F36 Choroby jelita grubego

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F32kon

F42 Duże zabiegi jamy brzusznej*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F42kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F42kon

F42kon ICD-9

54.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku

54.123 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka

54.4 Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej

54.511 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą

54.512 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą

54.513 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą

54.514 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą

54.515 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą

54.516 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą

54.517 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą

54.73 Operacja naprawcza otrzewnej - inne

54.741 Zeszycie sieci

54.742 Przeszczep sieci

54.743 Omentopeksja

54.744 Odprowadzenie skrętu sieci

54.751 Plikacja krezki

54.752 Ufiksowanie krezki

54.94 Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego

F42kon ICD-10

C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)

C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)

C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)

C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)

C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)

C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)

C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)

C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)

C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)

C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)

C21.2 Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)

C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)

F42O Duże zabiegi jamy brzusznej w rozpoznaniach nowotworów złośliwych*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F42kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F42kon

F43E Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej > 65 r.ż.*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F43Ekon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon; wiek > 65r.ż.

F43Ekon ICD-9

54.11 Laparotomia zwiadowcza

54.19 Laparotomia - inna

54.21 Laparoskopia

54.956 Nakłucie otrzewnej – punkcja obarczająca

F43F Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej < 66r.ż.* wymagane wskazanie procedury z listy procedur

F43Ekon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon; wiek < 66r.ż.

F86E Choroby wyrostka robaczkowego > 65r.ż.

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F86Ekon; wiek > 65r.ż.

F86Ekon ICD-10

C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)

F86F Choroby wyrostka robaczkowego < 66r.ż.

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F86Ekon; wiek < 66r.ż.

F93 Średnie zabiegi odbytu*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F93kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F96kon

F93kon ICD-9

48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej

48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy

48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna

48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy

48.692 Resekcja odbytnicy BNO

F94 Małe zabiegi odbytu i odbytnicy*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur F94kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F96kon; czas pobytu < 5 dni

F94kon ICD-9

48.22 Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę

48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem

48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy

48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy

48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy

49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu

49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu

49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne

F96 Choroby odbytu

wymagane wskazanie rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań F96kon

F96kon ICD-10

C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)

C21.2 Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)

D01.3 Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)

Lista dodatkowa do sekcji F

F1

ICD-9

100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)

100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)

100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)

Q19 Średnie zabiegi na układzie limfatycznym*

wymagane wskazanie procedury 40.12 Wycięcie węzła wartowniczego oraz rozpoznania zasadniczego z listy F32kon lub F86Ekon lub F96kon

Z01 Kompleksowa diagnostyka onkologiczna*

wymagane wskazanie procedury z listy procedur Z01kon, co najmniej jednej procedury z listy dodatkowej Z1kon, co najmniej jednej procedury z listy dodatkowej Z2kon oraz rozpoznania zasadniczego z listy rozpoznań Z01kon; czas pobytu < 5 dni

Z01kon ICD-9

45.239 Kolonoskopia - inne

45.253 Kolonoskopia z biopsją Z01kon ICD-10

C18.0 Jelito ślepe

C18.1 Wyrostek robaczkowy

C18.2 Okrężnica wstępująca

C18.3 Zgięcie wątrobowe

C18.4 Okrężnica poprzeczna

C18.5 Zgięcie śledzionowe

C18.6 Okrężnica zstępująca

C18.7 Esica

C18.8 Zmiana przekraczająca granice okrężnicy (uwaga 5)

C18.9 Okrężnica, nie określona

C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego

C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy

C21.1 Kanał odbytu

C21.2 Strefa kloakogenna

C21.8 Zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu (uwaga 5)

D01.0 Rak in situ (okrężnica)

D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)

D01.2 Rak in situ (odbytnica)

D01.3 Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)

D37.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)

D37.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)

Z1kon

ICD-9

87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego

87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

87.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku

88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

88.305 TK - wirtualna kolonoskopia

88.389 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym

88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego

88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

88.979 Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym RM

Z2kon

ICD-9

87.440 RTG klatki piersiowej

88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe

88.199 RTG jamy brzusznej - inne

88.741 USG transrektalne

88.749 USG przewodu pokarmowego - inne

88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej

AOS - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w ramach kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego

Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 100

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczn, w zakresie procedur ICD-9 właściwych dla onkologicznych świadczeń kompleksowych

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W02 Świadczenie receptowe na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu

na warunkach obowiązujących w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu

na warunkach obowiązującej charakterystyki grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych określonej w obowiązującym zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 3/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (z późn. zm.), wprowadza następujące zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego:

1. w § 15:

a) w ust. 1 i 3 doprecyzowano brzmienie przepisów wskazując na możliwość zastosowania współczynnika korygującego - odpowiednio w ust. 1 dla produktów rozliczeniowych J01G, J01H i J02 w rozpoznaniu C50, natomiast w ust. 3 dla produktu rozliczeniowego F31 w rozpoznaniach C18 - C20,

b) uchylono ust. 4, który dotyczył zasad stosowania współczynnika korygującego w roku 2022;

2. w § 16 uaktualniono brzmienie przepisu w zakresie zasad rozliczania świadczeń finansowanych w ramach grup JGP J030, F320, F420:

a) zmieniono okres oceny warunku minimalnej liczby zrealizowanych świadczeń zabiegowych, określonego w załączniku nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne - z roku 2019 lub 2021 na rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym stosuje się rozliczenie świadczeń zabiegowych w ramach grup JGP J030, F320, F420,

b) na zasadzie symetryzacji ze zmianami wprowadzonymi w załączniku 19 do zarządzenia Nr 1/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.) - do grup JGP, których realizacja jest uwzględniana przy szacowaniu minimalnej liczby zrealizowanych świadczeń zabiegowych dodano grupy J030, F320, F420;

3. w załączniku 1on do zarządzenia skorygowano wycenę punktową następujących produktów rozliczeniowych:

- 5.06.00.0000902 kolonoskopia diagnostyczna,

- 5.06.00.0000903 kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.).

Przedmiotowa zmiana w zakresie merytorycznym wynika bezpośrednio (symetryzacja przepisów) z zarządzenia Nr 61/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.).

Pozostałe zmiany wprowadzone w zarządzeniu mają charakter porządkowy.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 i 3a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 787, z późn. zm.), został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 7 dni. Okres ten został skrócony z uwagi na słuszny interes stron. W ramach konsultacji projekt przedstawiono do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Naczelna Rada Aptekarska) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W wyniku konsultacji uwagi do projektu zgłosiły dwa podmioty, z których jedną pozostawiono do dalszej analizy w zakresie możliwości ewentualnego wykorzystania przy kolejnych nowelizacjach. Pozostałe uwagi nie odnosiły się do przedmiotu przedłożonego projektu i nie zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie zarządzenia.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2023 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

1 Zmienionym zarządzeniem Nr 28/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022, zarządzeniem Nr 58/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 95/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r.
2 *oznaczenie grup o charakterze zabiegowym