NFZ.2018.133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, zmienionym zarządzeniem Nr 129/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, uprawniony świadczeniodawca składa, w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:";

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, zmienione zarządzeniem Nr 129/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r., poprzez:
1) przedłużenie do dnia 28 grudnia 2018 r. terminu na złożenie przez uprawnionego świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania;
2) skrócenie do 3 dni terminu rozpatrywania przez dyrektora w właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ złożonego przez uprawnionego świadczeniodawcę wniosku o udzielenia dofinansowania.