Dzienniki resortowe

NFZ.2019.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 146/2019/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784, 399, 1096, 1590, 1905) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, zmienionym zarządzeniem Nr 16/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę, złożony do oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364 oraz z 2019 r. poz. 1971).";

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wnioskujący może wraz z wnioskiem o zawarcie umowy przygotować i złożyć do oddziału Funduszu podpisany przez siebie egzemplarz umowy na realizację recept zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 5 ust. 1.";

3) w załączniku nr 1 do zarządzenia załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
4) uchyla się załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2.  Do wniosków o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę zawiera się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. z 2013 r. poz. 364 oraz z 2019 r. poz. 1971).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 23 października 2019 r.

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, wynika z potrzeby dodania do Oświadczenia będącego załącznikiem nr 1 do wniosku o zawarcie umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w oddziałach wojewódzkich NFZ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kolejna zmiana jest uwarunkowana związana jest z wejściem w życie rozrządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. 2019 r. poz. 1971), wprowadzającym zmiany w ramowym wzorze umowy na realizację recept.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Numer wniosku .......................................Miejscowość, data
Kod Oddziału Wojewódzkiego: .................

Dane Wnioskującego:

Nazwa: ....................................................

Adres: .......................................................

Nr telefonu: ................................................

Nr NIP: ...............................................

Nr REGON: ..........................................

Dane apteki

Nazwa: ....................................................

Adres: .......................................................

Kod apteki1 .................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w NFZ umieszczoną na rewersie oświadczenia.

.........................................................
Podpis/y i pieczęć Osoby reprezentującej wnioskującego
..........................................................
Podpis/y i pieczęć Kierownika apteki/ punktu aptecznego

1 o ile został nadany

DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ..............................NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego, działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w ..................................................Narodowego Funduszu Zdrowia:

(nazwa jednostki organizacyjnej)

..............................................................................................................

(dane kontaktowe IOD: adres poczty elektronicznej)

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.).

Podanie przez Pana/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.