Zmiana zarządzenia w sprawie w powołania Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie w powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 14) w § 2:
1)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Przewodniczący;

2) Magdalena Rzeczkowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Członek;";

2)
w pkt 4 wyrazy "Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów";
3)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Piotr Butrym - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji - Członek.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).