Dz.Urz.ME.2018.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 18 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Energii

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1118 i 1156) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 20 października 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1:
w pkt 2:
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) członek Kierownictwa Ministerstwa Energii nadzorujący realizację zadań związanych z udostępnieniem rezerw strategicznych,",

po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"a) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z funkcjonowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego,

b) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z górnictwem węgla kamiennego, węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych,

c) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego,

d) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z nadzorem Ministra Energii nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,

e) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu wsparcia organizacyjnego Ministra Energii i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa,

f) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu obsługi administracyjnej ministerstwa,

g) dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z zewnętrzną komunikacją medialną ministerstwa;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Sekretarz - dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Osoby wskazane w ust. 1 w pkt 3 i 4 oraz w ust. 2 mogą wyznaczyć do udziału w pracach Zespołu swoich przedstawicieli - zastępców dyrektorów lub, w szczególnych sytuacjach, innych pracowników zatrudnionych w kierowanych przez siebie komórkach organizacyjnych.

4. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego. ";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespołu jego Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Zespołu albo członka Zespołu może w drodze decyzji tworzyć zespoły robocze złożone z pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Energii.

2. Przewodniczący wyznacza osobę kierującą zespołem roboczym oraz określa jego skład, zadania, tryb i miejsce pracy.

3. Przewodniczący, a w szczególnych przypadkach kierujący zespołem roboczym, może zapraszać na spotkania zespołu roboczego osoby niebędące pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii.

4. Kierujący zespołem roboczym może zlecać sporządzanie opinii lub ekspertyz.";

3) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) organizacyjno-technicznym zapewnia komórka organizacyjna realizująca zadania związane z zarządzaniem kryzysowym;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).