Dz.Urz.MZ.2018.103

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego "Efekt Zdrowie"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ora z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego "Efekt Zdrowie" (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Minister Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

3) Komitet Zespołu:

a) Pan Piotr Alicki,

b) Pan Robert Trętowski,

c) Pan Adam Marciniak,

d) Pan Maciej Wyszoczarski,

e) Pan Maciej Miłkowski,

f) Pan Sławomir Gadomski,

g) Pan Adam Niedzielski;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,

b) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

c) Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

d) Pan Michał Dzięgielewski,

e) Pan Paweł Maryniak,

f) Pan Tomasz Piechula,

g) Pan Jakub Adamski,

h) Pan Radosław Sierpiński,

i) Pan Przemysław Humięcki,

j) Pan Krzysztof Golubiewski,

k) Pani Justyna Szulecka,

l) Pan Krzysztof Napora,

m) Pani Sylwia Tarasiuk-Wlazłowska,

n) trzech przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

5) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.";

2) w § 5 uchyla się ust. 5.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).