Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2020.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego"

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 12/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 53 i 63 oraz z 2020 r. poz. 10, 29 i 44) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) informowanie Komitetu Sterującego o stanie realizacji prac Zespołu;";

2)
w § 7 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2) grupę specjalistyczną do przeprowadzenia czynności związanych z zamówieniem publicznym na zakup mobilnych stacji diagnostycznych oraz realizacji czynności na rzecz umowy, której przedmiotem jest zakup mobilnych jednostek diagnostycznych (tj. weryfikacji dokumentacji technicznej powstałej w ramach umowy, udział w testowaniu pierwszego egzemplarza mobilnej jednostki diagnostycznej oraz udział w odbiorach 16 mobilnych jednostek diagnostycznych), w skład której wchodzą:";

3)
w Załączniku do zarządzenia:
a)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) udział w identyfikacji ryzyk projektowych i prowadzeniu rejestru ryzyk oraz przedkładanie Przewodniczącemu Zespołu informacji w tym zakresie;",

b)
w ust. 4 uchyla się pkt 5.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.