Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 1 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego"

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 12/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" (Dz. Urz. GITD poz. 12 oraz z 2019 r. poz. 7 i 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Hubert Jednorowski - II Zastępca Przewodniczącego Zespołu;",

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Łukasz Reguła - Członek Zespołu;",

c) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) Magdalena Wierzchowska-Szymańska - Pracownik do spraw obsługi finansowo- płacowej;

11) Katarzyna Czeczot - Pracownik do spraw obsługi finansowo-płacowej.";

2) w załączniku po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a. Do zadań Pracowników do spraw obsługi finansowo-płacowej należy w szczególności:

1) rozliczanie i przygotowywanie danych finansowych niezbędnych do zapotrzebowania środków na wypłaty wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania projektowe;

2) rozliczanie oraz przygotowywanie dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów wynagrodzeń finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 do wniosków o płatność.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.