Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2019.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 11 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego"

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 12/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego" (Dz. Urz. GITD poz. 12 oraz z 2019 r. poz. 7) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się pkt 5;
2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Kamila Liszewska - Sekretarz;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.