Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2021.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 22 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005 i 1997), art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005) w związku z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 44/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 45 i 67 oraz z 2020 r. poz. 3, 14 i 30) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Dariusz Bogucki - Przewodniczący Zespołu;

2) Dorota Franus - członek Zespołu;

3) Marcin Perkowski - członek Zespołu;

4) Roman Majdak - członek Zespołu;

5) Joanna Palkie - członek Zespołu;

6) Paweł Głuchowski - członek Zespołu;

7) Rafał Godlewski - członek Zespołu;

8) Bogusław Major - członek Zespołu;

9) Piotr Kozera - członek Zespołu

10) Daria Bryniarska - członek Zespołu;

11) Adam Polej - członek Zespołu;

12) Dariusz Bratoszewski - członek Zespołu;

13) Juliusz Karczmarz - członek Zespołu.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.