Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 57 oraz z 2020 r. poz. 33) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470).