Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.203

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 października 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 3, z późn. zm. 1 ) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 7 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu, ";

2)
w pkt 25 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

– V Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim,

– VI Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu, ";

3)
w pkt 30 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Dębicy:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy i Ropczycach,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu, ",

b) w lit. e tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Rzeszowie i Strzyżowie oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie, ";

4)
w pkt 43 lit. j otrzymuje brzmienie:

j) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Śródmieście oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska obwinionych zaczynają się na litery od A do Ł, a także wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych, windykacja należności Skarbu Państwa oraz sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,

– V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru ustalonego tradycyjnie dla dzielnicy Wrocław-Stare Miasto oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska obwinionych zaczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu,

– VIII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 97, 106, 111, 227, 251, 252, 253 i 260, z 2021 r. poz. 7, 83, 109, 156, 158, 162 i 321 oraz z 2022 r. poz. 41, 117, 136 i 182.