Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 3) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 7:
a)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

– VII Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

– VIII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IX Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– X Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - sprawy Krajowego Rejestru Sądowego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach,

– XII Wydział Gospodarczy - sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Żorach,

– XIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych,",

b)
uchyla się lit. b, c, e, g oraz i;
2)
po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

"29a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:

a) w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Pracy - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim,

– V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

b) w Sądzie Rejonowym w Raciborzu:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, - V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

c) w Sądzie Rejonowym w Rybniku:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– IV Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,

– V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Raciborzu, Rybniku i Żorach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,

– VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,

– VII Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

d) w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, - V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu,

e) w Sądzie Rejonowym w Żorach:

– I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,

– II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, z obszaru właściwości tego Sądu,

– III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, - V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.