Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.125

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 maja 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289 i 614) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn. zm. 1 ) w § 1 w pkt 25 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw rejestrowych,".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2023 r.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2014 r. poz. 169, z 2015 r. poz. 153 i 259, z 2016 r. poz. 94, 119, 200 i 214, z 2017 r. poz. 163, 200 i 266, z 2018 r. poz. 163, 199, 228, 278, 305, 320 i 351, z 2019 r. poz. 40, 115, 127, 225 i 239, z 2020 r. poz. 98, 161 i 259, z 2021 r. poz. 10 i 322 oraz z 2022 r. poz. 43, 44, 107, 129 i 210.