Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.) w § 1 w pkt 40 wprowadza się następujące zmiany:
1) lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) V Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania zażaleń na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tego Sądu,";

2) lit. p otrzymuje brzmienie:

"p) XVI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,";

3) lit. t otrzymuje brzmienie:

"t) XX Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,";

4) lit. z i za otrzymują brzmienie:

"z) XXVI Wydział Gospodarczy - do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,

za) XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania zażaleń na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza, którego kancelaria notarialna ma siedzibę w obszarze właściwości tego Sądu;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.