Dz.Urz.MS.2018.227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 120, z 2015 r. poz. 264 oraz z 2017 r. poz. 201) w § 1 w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - rozpoznający sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego z I i XXIV Wydziału Cywilnego oraz VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie, skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące spraw z IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, a także w drugiej instancji sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085),".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2018 r.