Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2018.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia "Rady Informatyzacji"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ora z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie utworzenia "Rady Informatyzacji" (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 41) w § 3:
1) w ust. 1:
a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

2) Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

3) Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;",

b) uchyla się pkt 11;
2) w ust. 3 wyrazy "4-11" zastępuje się wyrazami "4-10".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).