Dz.Urz.KGSG.2018.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG z 2016 r. poz. 108, z późn. zm.) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w pkt 2 lp. 16 otrzymuje brzmienie:

"

16.placówka Straży Granicznej w Mielnikuod znaku granicznego nr 264 do północnego brzegu rzeki Bug w rejonie znaku granicznego nr 224; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Janowie Podlaskim: północnym brzegiem rzeki Bug do przystani promowej Niemirów-Gnojno, dalej granicą gmin Mielnik oraz Konstantynów i Sarnaki;z powiatu siemiatyckiego gminy: Siemiatycze, Dziadkowice, Grodzisk, Drohiczyn (g.m.- w1)), Perlejewo;

",

b) w pkt 3 lp. 1,7 i 8 otrzymują brzmienie:

"

1.placówka Straży Granicznej w Janowie

Podlaskim

od północnego brzegu rzeki Bug w rejonie znaku granicznego nr 224 do znaku granicznego nr 189; z powiatu łosickiego gminy Stara Kornica

i Sarnaki, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej

w Bohukałach: wyłączony znak graniczny nr 189, dalej granicą gmin Janów Podlaski i Rokitno; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Janów Podlaski Biała Podlaska, Janów Podlaski i Leśna Podlaska, Konstantynów i Leśna Podlaska, Stara Kornica i Leśna Podlaska, Stara Kornica i Huszlew, Stara Kornica i Łosice, Stara Kornica i Platerów, Sarnaki i Platerów;

7.placówka Straży Granicznej we Włodawieod znaku granicznego nr 025, poprzez trójstyk RP, RB, UA, do zn. gr. nr 1079, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Zbereżu: wyłączony zn. gr. nr 1079, drogą polną do drogi Włodawa - Sobibór, skrzyżowanie drogi Włodawa - Sobibór z drogą za leśniczówką w m.2) Dubnik, wyłączona m.2) Żłobek, skrzyżowanie dróg Włodawa - Chełm - Żłobek, skrzyżowanie dróg Włodawa - Chełm - Tarasiuki, dalej granicą gmin Włodawa i Wyryki, Wyryki i Hańsk; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Wyryki i Stary Brus; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Białej Podlaskiej: granicą gmin Wyryki i Dębowa Kłoda, Wyryki i Podedwórze;
8.placówka Straży Granicznej w Zbereżuod znaku granicznego nr 1079 do znaku granicznego nr 1041; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Woli Uhruskiej: wyłączony znak graniczny nr 1041, punkt triangulacyjny 172,5, m.2) Stulno, linią kolejową Chełm - Włodawa, dalej granicą gmin Włodawa i Wola Uhruska, Hańsk i Wola Uhruska, Hańsk i Sawin, linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Lublinie: granicą gmin Hańsk i Wierzbica, Hańsk i Urszulin, Hańsk i Stary Brus;

",

c) w pkt 9:
- lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"

1.placówka Straży Granicznej Warszawa - Okęcieport lotniczy Chopina w Warszawie;lotnicze: Warszawa - Okęcie;

",

- w lp. 6 w kolumnie 4 kropkę zastępuje się średnikiem i po lp. 6 dodaje się lp. 7 w brzmieniu:

"

7.placówka Straży Granicznej w Warszawiewojewództwo mazowieckie -

powiaty:

garwoliński,

grodziski,

miński, otwocki,

piaseczyński,

pruszkowski,

siedlecki,

warszawski zachodni,

żyrardowski,

(m.p.4)) Siedlce,

(m.p.4))

Warszawa

z wyłączeniem portu lotniczego

Chopina

w Warszawie.

".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2018 r.