Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2016.53

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG poz. 29 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w ust. 4 w pkt 1 po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) wydatków związanych z organizacją powrotów cudzoziemców;";

2)
w § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. W skład komendy oddziału wchodzą: wydziały, Pion Głównego Księgowego i Zespół Stanowisk Samodzielnych.

2. W skład komendy oddziału mogą wchodzić: samodzielne sekcje, służba zdrowia, zespół audytu wewnętrznego, strzeżony ośrodek, areszt dla cudzoziemców, ośrodek konferencyjno-szkoleniowy, orkiestra, stanowiska samodzielne oraz pododdziały.

3. W przypadkach uzasadnionych wymaganiami sprawnego działania komendy, w wydziałach mogą być tworzone sekcje, zespoły lub referaty.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.