Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Biuro Programu "Niepodległa".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.103

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Biuro Programu "Niepodległa"

Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Biuro Programu "Niepodległa" (Dz. Urz. MKiDN poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w zarządzeniu w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Biuro Programu "Niepodległa"" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Biuro "Niepodległa"";
2)
§ 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Celem działalności Biura jest realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości.

§ 4. Przedmiotem działania Biura jest:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;

2) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych kampanii informacyjnych i promocyjnych;

3) zarządzanie programami dotacyjnymi wspierającymi oddolne inicjatywy wpisujące się w cele działalności Biura;

4) przygotowanie i realizacja projektów kulturalnych w ramach obchodów rocznicowych, uroczystości i świąt państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem Narodowego Święta Niepodległości.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).