Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2019.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125 i 235) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG poz. 11, z późn. zm.) w załączniku w § 25 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pisemnych zawiadomień w sprawach osobowych i przedkładanie ich Komendantowi Centrum;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.