Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.118

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 11 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 206 i 343 oraz z 2019 r. poz. 65) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"3. Rada naukowa podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.";

2)
w § 13 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Członkowie rady naukowej oraz osoby, o których mowa w ust. 3, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

5. Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego zachowanie tajności głosowania.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.