Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) oraz art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 222/18/DLPK Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 206 i 343) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada naukowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby ważnych głosów decyduje głos przewodniczącego rady naukowej.";

2)
w § 12:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada naukowa liczy 13 członków.",

b)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) 7 osób spoza Instytutu posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością Instytutu powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym co najmniej 3 prokuratorów spośród kandydatów wskazanych przez Prokuratora Krajowego.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Okres 4 lat, o którym mowa w § 12 ust. 3 i 4 rozpoczyna się z dniem, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie rady naukowej w nowym składzie.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.