Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.343

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) oraz art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 222/18/DLPK Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Do czasu powołania dyrektora Instytutu jego zadania i kompetencje wykonuje pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości.

2. Członkowie rady naukowej, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4 statutu, mogą zostać powołani przed dniem wyboru pozostałych członków rady naukowej, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1-3 statutu. W przypadku ich powołania Minister Sprawiedliwości wskazuje członka rady naukowej pełniącego obowiązki przewodniczącego rady naukowej.

3. Członkowie rady naukowej, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4 statutu, wykonują zadania rady naukowej do dnia ustalenia pełnego składu rady naukowej. Przepisy § 11 statutu stosuje się odpowiednio.";

2) w załączniku do zarządzenia § 12 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) 6 osób spoza Instytutu posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością Instytutu powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym co najmniej 3 prokuratorów spośród kandydatów wskazanych przez Prokuratora Krajowego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.