Dz.Urz.MSiT.2018.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Sportu"

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Sportu", zmienionym zarządzeniem nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2011 r., zmienionym zarządzeniem nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 stycznia 2014 r., zmienionym zarządzeniem nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 marca 2015 r., zmienionym zarządzeniem nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 sierpnia 2017 r., załącznik nr 3 Statut instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Sportu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  Centralny Ośrodek Sportu, zwany dalej "COS", jest instytucją gospodarki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), zwaną dalej "ustawą o finansach publicznych", utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.
2.  COS działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
1) ustawy o finansach publicznych;
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 i 1669);
3) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669 i 1735), zwaną dalej "ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym";
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 395, 398, 650, 1629), zwaną dalej "ustawą o rachunkowości".
§  2.  Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego COS jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej "Ministrem".
§  3.  Centralny Ośrodek Sportu może posługiwać się nazwą skróconą "COS".
§  4. 
1.  Siedzibą COS jest miasto stołeczne Warszawa.
2.  COS prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza jej granicami.

Rozdział  2.

Przedmiot działalności

§  5.  COS prowadzi działalność podstawową oraz może prowadzić działalność inną niż podstawowa.
§  6.  Przedmiotem działalności podstawowej COS jest tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym realizacja zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, w szczególności poprzez:
1) budowę, przebudowę, montaż, remont i utrzymywanie obiektów sportowych;
2) świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych;
3) współorganizowanie zawodów sportowych;
4) oddawanie do korzystania obiektów sportowych;
5) tworzenie warunków do promocji zdrowia oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych;
6) świadczenie innych usług z zakresu kultury fizycznej.
§  7. 
1.  Przedmiotem działalności innej niż podstawowa COS jest w szczególności wykorzystywanie posiadanej bazy organizacyjno-technicznej i noclegowej do świadczenia usług promujących sport i turystykę, organizowanie związanych z tym konferencji edukacyjnych i szkoleń oraz świadczenie usług w zakresie turystyki i rekreacji ruchowej.
2.  Prowadzenie działalności innej niż podstawowa uwzględniać będzie następujące zasady:
1) prowadzenie działalności innej niż podstawowa nie może wpływać negatywnie na realizację zadań z zakresu działalności podstawowej;
2) przychody z prowadzenia działalności innej niż podstawowa będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizację zadań z zakresu działalności podstawowej.
3.  W przypadku stwierdzenia, że prowadzenie działalności innej niż podstawowa narusza zasady, o których mowa w ust. 2, Minister może ograniczyć zakres lub sposób prowadzenia działalności innej niż podstawowa, wydając w tym zakresie stosowne wytyczne i zalecenia.
§  8. 
1.  COS opracowuje półroczne i roczne sprawozdanie z działalności podstawowej i innej niż podstawowa. W sprawozdaniu przedstawia się informacje o:
1) zmianach w strukturze organizacyjnej, stanie zatrudnienia;
2) wysokości przychodów i kosztów osiągniętych przez centralę COS oraz Ośrodki z wyszczególnieniem przychodów uzyskanych z działalności podstawowej i innej niż podstawowa;
3) wykonanych czynnościach dotyczących utrzymania obiektów pozostających we władaniu COS;
4) budowach, a także przeprowadzonych remontach, przebudowach i modernizacjach obiektów sportowych pozostających we władaniu COS;
5) rodzajach świadczonych usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej przy wykorzystaniu obiektów sportowych pozostających we władaniu COS;
6) rodzajach innych usług z zakresu kultury fizycznej niż wymienione w pkt 5, świadczonych przez COS;
7) liczbie i rodzajach zawodów sportowych współorganizowanych przez COS;
8) sposobie i efektach tworzenia warunków do promocji zdrowia oraz do udzielania świadczeń zdrowotnych;
9) realizacji zobowiązań publicznoprawnych;
10) liczbie i rodzajach czynności prawnych, o których mowa w art. 38 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
11) nabytych nieruchomościach;
12) liczbie i rodzajach zaciągniętych przez COS zobowiązaniach, o których mowa w § 15 ust. 1 Statutu;
13) przeprowadzanych w COS kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych oraz o ich wynikach, a także o sposobie realizacji wniosków sformułowanych w wynikach kontroli;
14) postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i sądowych, których stroną jest COS, a także o postępowaniach karnych, w których COS ma status pokrzywdzonego, obejmującą wskazanie stron tych postępowań, rodzaj roszczeń zgłoszonych przez COS i kierowanych w stosunku do COS, a także wskazanie podstawy faktycznej zgłoszonych roszczeń oraz sposobu zakończenia postępowań i treści zapadłego rozstrzygnięcia;
15) innych istotnych zdarzeń zaistniałych w danym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do działalności podstawowej i innej niż podstawowa.
2.  Dyrektor COS przekazuje Ministrowi półroczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 lipca danego roku, a roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do dnia 15 marca następnego roku.

Rozdział  3.

Organy COS i struktura organizacyjna

§  9. 
1.  W skład COS wchodzi centrala COS z siedzibą w Warszawie oraz samobilansujące się jednostki organizacyjne (oddziały):
1) Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku;
2) Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale;
3) Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku;
4) Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu;
5) Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie;
6) Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.
2.  Wymienione w ust. 1 Ośrodki Przygotowań Olimpijskich, zwane dalej "Ośrodkami", mogą posługiwać się nazwą skróconą "COS-OPO w... (nazwa miejscowości)".
§  10. 
1.  Dyrektora COS powołuje i odwołuje Minister.
2.  Dyrektor COS zarządza COS przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców, głównego księgowego COS, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w centrali COS, a także dyrektorów Ośrodków.
3.  Osoby, o których mowa w ust. 2 są odpowiedzialne przed Dyrektorem COS za całość spraw objętych ich zakresem działania.
4.  Dyrektora COS, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca lub inny pracownik COS, działający w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
§  11. 
1.  Zakres zadań Dyrektora COS wyznaczają przepisy powszechnie obowiązujące.
2.  Dyrektor wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)
§  12.  Zatrudnianie i zwalnianie zastępców Dyrektora COS, głównego księgowego COS oraz dyrektorów Ośrodków następuje za uprzednią pisemną zgodą Ministra.
§  13. 
1.  Organizację wewnętrzną COS określa regulamin organizacyjny składający się z części ogólnej i części szczegółowej obowiązującej odrębnie dla centrali COS i poszczególnych Ośrodków.
2.  Regulamin organizacyjny w części ogólnej i części szczegółowej dla centrali COS nadawany jest przez Dyrektora COS w uzgodnieniu z Ministrem.
3.  Regulamin organizacyjny w części szczegółowej dla Ośrodka nadawany jest przez Dyrektora Ośrodka w uzgodnieniu z Dyrektorem COS.

Rozdział  4.

Mienie i gospodarka finansowa

§  14. 
1.  COS wyposażony jest w środki obrotowe pozostałe po zlikwidowanym zakładzie budżetowym pod nazwą Centralny Ośrodek Sportu, działającym na podstawie zarządzenia nr 19 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie działania Centralnego Ośrodka Sportu, zmienionego zarządzeniem nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 marca 2009 r. oraz zarządzeniem nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 kwietnia 2009 r., określone w bilansie sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji zakładu budżetowego.
2.  Na majątek przekazany COS składają się:
1) nieruchomości, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Sportu", zmienionego zarządzeniem nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2011 r., przekazane COS na własność w trybie i na zasadach określonych w dziale II rozdziale 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.);
2) mienie ruchome, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 32 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Sportu", zmienionego zarządzeniem nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 października 2011 r. oraz środki pieniężne pozostałe po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Centralny Ośrodek Sportu przekazane COS w trybie i na zasadach określonych w art. 88 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).
3.  COS gospodaruje samodzielnie mieniem, kierując się zasadą efektywności jego wykorzystania, wykonując obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
§  15. 
1.  COS w celu zaciągnięcia zobowiązania przewyższającego 30% planowanych do osiągnięcia w danym roku przychodów z działalności podstawowej i innej niż podstawowa jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę Ministra. Do wniosku o wyrażenie zgody COS powinien dołączyć w szczególności informację na temat treści zobowiązania, celu jego zaciągnięcia i uzasadnienia ekonomicznego. Wniosek powinien zostać złożony co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zaciągnięcia zobowiązania.
2.  Niezależnie od ust. 1, nabycie przez COS nieruchomości wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ministra. Ustęp 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
§  16. 
1.  Składniki aktywów trwałych COS w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w sytuacji, w której nie jest konieczne uzyskanie zgody, o której mowa w art. 38 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, mogą być przedmiotem czynności prawnych w zakresie rozporządzania nimi lub oddania ich do korzystania innemu podmiotowi po uprzednim powiadomieniu Ministra, jeśli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej określona w sposób wskazany w tym przepisie przekracza 100 000 (słownie: sto tysięcy złotych) złotych. Paragraf 15 ust. 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
2.  Zbycie przez COS składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przez które rozumie się także najem, dzierżawę lub użyczenia tych składników, o wartości powyżej 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych odbywa się w trybie przetargu.
3.  Ustala się następujący tryb zbywania składników aktywów trwałych:
1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej COS, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie COS oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń;
2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu;
3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) Dyrektor COS oraz dyrektorzy Ośrodków,
b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i lit. b,
d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg;
4) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8, może przewidywać wyższą wysokość wadium;
5) przed przystąpieniem do przetargu COS określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto;
6) COS może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;
7) przetarg przeprowadza się w formach:
a) przetargu ustnego,
b) przetargu pisemnego;
8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Dyrektor COS;
9) COS przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę;
11) jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, COS ogłasza drugi przetarg;
12) drugi przetarg przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.
4.  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor COS może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania trybu, o którym mowa w ust. 3.
§  17. 
1.  COS prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2.  COS sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.
3.  Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Minister.
4.  Dyrektor COS zawiera z wybraną firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania. Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi COS.
5.  Dyrektor COS przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycję co do podziału zysku albo pokrycia straty.
6.  Minister zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz podejmuje decyzję w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty.
§  18.  Źródłami uzyskiwania przychodów COS są w szczególności:
1) prowadzona działalność podstawowa oraz inna niż podstawowa;
2) dotacje z budżetu państwa;
3) dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych i krajowych.
§  19. 
1.  Podstawą gospodarki finansowej COS jest roczny plan finansowy, którego zasady sporządzania określa ustawa o finansach publicznych.
2.  Zmiana planu finansowego COS może nastąpić w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych. O dokonanych zmianach w planie finansowym Dyrektor COS niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  20.  Dyrektor COS przekazuje Ministrowi, w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach, a także każdorazowo na żądanie Ministra, informacje z wykonania rocznego planu finansowego.

Rozdział  5.

Audyt wewnętrzny

§  21.  W COS prowadzi się audyt wewnętrzny na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział  6.

Nadzór

§  22. 
1.  Minister sprawuje nadzór nad działalnością COS, w tym może dokonywać kontroli i oceny działalności COS oraz pracy Dyrektora COS.
2.  Dyrektor COS na żądanie Ministra udostępnia odpisy, kopie lub wyciągi z dokumentów wewnętrznych COS oraz udziela pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności COS.
3.  Minister może określić dla Dyrektora COS wiążące wytyczne oraz zalecenia w zakresie realizowanych przez COS zadań.
§  23. 
1.  Dyrektor COS przekazuje Ministrowi niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz informację o podjętych działaniach.

Rozdział  7.

Zmiana statutu

§  24.  Zmian statutu dokonuje Minister z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora COS, w drodze zarządzenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).