Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 maja 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r. poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 260, z 2019 r. poz. 122, z 2020 r. poz. 87 oraz z 2022 r. poz. 101) w § 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) w Sądzie Okręgowym w Krakowie:

a) I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie - XI Wydział Cywilny Rodzinny oraz sądów rejonowych: dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Miechowie, w Myślenicach, w Oświęcimiu i w Wadowicach,

b) II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie - XI Wydział Cywilny Rodzinny oraz sądów rejonowych: dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Chrzanowie, w Olkuszu, w Suchej Beskidzkiej i w Wieliczce;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.