Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.100

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość"

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2021 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość" (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule zarządzenia wyrazy "Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość" zastępuje się wyrazami "Centrum Cyberbezpieczeństwa";
2)
w § 1 wyrazy "Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość" zastępuje się wyrazami "Centrum Cyberbezpieczeństwa";
3)
w załączniku do zarządzenia:
a)
w tytule załącznika wyrazy "Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość" zastępuje się wyrazami "Centrum Cyberbezpieczeństwa",
b)
w § 1 w ust. 1 wyrazy "Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość" zastępuje się wyrazami "Centrum Cyberbezpieczeństwa",
c)
w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli czynności prawne dokonywane przez osoby określone w ust. 1 i 2, obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania Instytucji do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, do skuteczności oświadczenia woli jest wymagane współdziałanie co najmniej dwóch osób.",

d)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Dyrektora Instytucji powołuje Minister Sprawiedliwości.";

4)
w załączniku do Statutu w tytule wyrazy "Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość" zastępuje się wyrazami "Centrum Cyberbezpieczeństwa".
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.