Dz.Urz.MŚ.2018.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) oraz § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego oraz sposobu ich funkcjonowania (Dz. U. poz. 1810) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 39 Ministra Środowiska z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska (Dz. Urz. Min. Śród. i GIOŚ Nr 2, poz. 38 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2015 r. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracą Centrum kieruje Kierownik Centrum, który podlega bezpośrednio kierującemu komórką organizacyjną Ministerstwa Środowiska właściwą w zakresie zarządzania kryzysowego.";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zapasowe miejsce pracy Centrum tworzy się w zapasowym miejscu pracy Ministra Środowiska.";

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Centrum, określa regulamin organizacyjny Centrum ";

4) § 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"§ 7. 1. Centrum pośredniczy w wymianie informacji o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, z późn. zm.), w ramach Ministerstwa Środowiska oraz pomiędzy Ministerstwem Środowiska a:

1) centralnymi organami administracji rządowej podległymi Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanymi,

2) Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe,

3) Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4) Biurem Nasiennictwa Leśnego,

5) Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

6) instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Środowiska,

7) parkami narodowymi

8) szkołami leśnymi, dla których organem prowadzącym jest Minister Środowiska,

– zwanymi dalej łącznie "jednostkami organizacyjnymi", prowadzonej przez komórkę organizacyjną Ministerstwa Środowiska właściwą w zakresie zarządzania kryzysowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa Środowiska właściwą w zakresie zarządzania kryzysowego przekazuje:

1) członkom Kierownictwa Ministerstwa Środowiska;

2) członkom Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Środowiska;

3) kierownikom jednostek organizacyjnych za pośrednictwem punktów kontaktowych.

3. Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa Środowiska właściwą w zakresie zarządzania kryzysowego koordynuje wymianę informacji, o których mowa w ust. 1, pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska, jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami zewnętrznymi.

§ 8. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do zapewnienia przekazywania do Centrum poprzez punkty kontaktowe wszelkich informacji o zdarzeniach kryzysowych, niebezpiecznych lub mających wpływ na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej oraz o podjętych działaniach, w formie meldunku zbiorczego i meldunku doraźnego.

2. Punkty kontaktowe w jednostkach organizacyjnych zapewniają wymianę informacji, o których mowa w ust. 1, z Centrum:

1) zwyczajną - w godzinach pracy ustalonych dla danej jednostki organizacyjnej;

2) całodobową - przy wprowadzonym stopniu alarmowym lub stopniu alarmowym CRP.

3. Meldunek zbiorczy przesyła się:

1) przy wprowadzonym stopniu alarmowym lub stopniu alarmowym CRP - dwa razy na dobę: pierwszy do godziny 09.30; drugi do godziny 15.30 lub w innym systemie według zaleceń członka Kierownictwa Ministerstwa Środowiska, do którego kompetencji należy nadzór nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,

2) gdy nie wprowadzono stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP - raz na dobę, do godziny 09.30, obejmujący ostatnie 24 godziny oraz ewentualną prognozę wystąpienia zdarzeń potencjalnie kryzysowych na dzień wysyłania meldunku

– za pomocą dostępnych środków łączności, tj. poczty elektronicznej, telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej lub telefonii satelitarnej.

4. Wzór meldunku zbiorczego stanowi załącznik do zarządzenia.

5. Meldunki doraźne przesyła się niezwłocznie w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. Informacje zawarte w meldunku doraźnym należy uwzględnić w następnym meldunku zbiorczym.

6. Jeżeli w jednostce organizacyjnej funkcjonuje całodobowa służba dyżurna, określone niniejszym paragrafem zadania punktu kontaktowego mogą być powierzone tej służbie.";

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania do Centrum, zgodnie z ich właściwością, wszelkich niezbędnych informacji w celu umożliwienia realizacji zadań Centrum.";

6) w § 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W sytuacjach kryzysowych, na wniosek Kierownika Centrum, o którym mowa w § 3 ust. 2, kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska delegują do pracy w Centrum pracowników tych komórek, według właściwości odpowiednio do zaistniałego zdarzenia kryzysowego.";

7) dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

RAPORT

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).