Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i określenia sposobu wprowadzania dokumentacji tego systemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2022.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 4 października 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i określenia sposobu wprowadzania dokumentacji tego systemu

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i określenia sposobu wprowadzania dokumentacji tego systemu zmienionym zarządzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora z dnia 21 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i określenia sposobu wprowadzania dokumentacji tego systemu uchyla się § 6 ust. 2 pkt 1.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.