Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2019.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 27 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia regulaminu prac Rady do Spraw Cyfryzacji

Na podstawie art. 17 ust. 19 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848) zarządza się, co następuje:
§  1.  W regulaminie Rady do Spraw Cyfryzacji, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 18 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu prac Rady do Spraw Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 1) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady w terminie 7 dni roboczych od dnia posiedzenia Rady. Podpisanie protokołu poprzedzone jest wcześniejszymi uzgodnieniami projektu protokołu z Członkami Rady. Projekt protokołu przekazuje się Członkom Rady do uzgodnień na dwa dni przed jego podpisaniem.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.