Dz.Urz.MEN.2018.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw otwartości danych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 31 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw otwartości danych wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na Pełnomocnika wyznacza się Panią Beatę Gronosz, naczelnika w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Obsługę merytoryczną, kancelaryjną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).