Dz.Urz.MEN.2018.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 21 lutego 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich oraz jego zadań (Dz. Urz. MEN poz. 4 oraz z 2011 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pełnomocnikiem jest członek Kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej, do którego zakresu czynności należą sprawy dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) wspieranie Ministra Edukacji Narodowej w zakresie kierunków działań oraz rozwiązań w dziedzinie edukacji o Holokauście;

2) kierowanie pracami Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście i reprezentowanie jej na zewnątrz.";

3) uchyla się § 3, § 5 i § 6;
4) § 7 i § 8 otrzymują brzmienie:

"§ 7. 1. Obsługę merytoryczną Pełnomocnika zapewnia grupa robocza składająca się z przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej właściwych w sprawach: współpracy międzynarodowej, kształcenia ogólnego, programów nauczania, podręczników, doskonalenia nauczycieli, informacji i promocji.

2. Obsługę administracyjno-biurową Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej właściwa w sprawach współpracy międzynarodowej.

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).