Dz.Urz.MZ.2018.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 26) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Na Pełnomocnika wyznacza się Panią Agnieszkę Kister.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).