Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rosario (Argentyna).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2022.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 2 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rosario (Argentyna)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rosario (Argentyna) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule zarządzenia w określeniu przedmiotu zarządzenia wyraz "Argentyna" zastępuje się wyrazami "Republika Argentyńska";
2)
w § 1 wyraz "Argentyna" zastępuje się wyrazami "Republika Argentyńska";
3)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje: Santa Fe i Entre Ríos.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).