Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Guanajuato (Meksykańskie Stany Zjednoczone)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Guanajuato (Meksykańskie Stany Zjednoczone) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Okręg konsularny konsulatu, wymienionego w § 1, obejmuje stany: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro i San Luis Potosi.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).