Dz.Urz.MSZ.2018.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669), w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31 i 81 oraz z 2018 r. poz. 26 i 51) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Obsługę kancelaryjną i organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Kontroli i Audytu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).