Dz.Urz.ME.2018.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 24 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Energii do spraw otwartości danych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Energii do spraw otwartości danych (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 16) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Energii.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).