Dz.Urz.MZ.2018.109

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie

Na podstawie § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 1986 oraz z 2018 r. poz. 1236) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 40) w § 1 w pkt 2 uchyla się lit. r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).