Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 24 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 2

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz § 3 ust. 3 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 1986 oraz z 2018 r. poz. 1236) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 2) w § 4 uchyla się pkt 3-6 i 8.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest dysponentem części 21, 22, 62 i 69 budżetu państwa na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej: gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).