NFZ.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019/BK
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 25 art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 133/2017/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienionego zarządzeniem 19/2018/BK z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:

"1. Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, niezakwalifikowane do inwestycji, o wartości początkowej większej od 10.000,00 zł a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

2. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Ulepszenie środka trwałego bieżąco zwiększa wartość początkową środka trwałego. Częściowa likwidacja środka trwałego bieżąco zmniejsza wartość początkową środka trwałego.

3. Wyposażenie rzeczowe są to przedmioty o cechach środka trwałego, o wartości początkowej większej od 500,00 zł i mniejszej bądź równej 10.000,00 zł, a także telefony komórkowe bez względu na ich wartość początkową, które nie zostały zaliczone do środków trwałych.

4. Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, niezakwalifikowane do środków trwałych lub inwestycji, o wartości początkowej większej od 10.000,00 zł, a także licencje (sublicencje) na oprogramowanie komputerów bez względu na ich wartość początkową, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok przekazane do wykorzystania i przeznaczone na potrzeby jednostki."

5. Wyposażenie niematerialne są to prawa majątkowe o cechach wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej większej od 500,00 zł i mniejszej bądź równej 10.000,00 zł, które nie zostały zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych.";

2) w § 32:
a) w części: Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie:
w koncie oznaczonym 500-x Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom, osobom uprawnionym i innym osobom, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, bez kosztów migracji, gdzie x: wykreśla się konto 19,
dodaje się konto oznaczone 504 w brzmieniu:

"504-x Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie x:

x- finansowane ze środków własnych Funduszu",

b) w części: Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

Przychody i koszty operacyjne:

w koncie oznaczonym 701-x Przychody z tytułu środków należnych za świadczenia udzielone osobom uprawnionym, gdzie x: wykreśla się konto 16,
w koncie oznaczonym 710-x Koszty działalności statutowej, gdzie x: dodaje się konto oznaczone 14 w brzmieniu:

"14-koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - finansowane ze środków własnych Funduszu",

w koncie oznaczonym 742-x Dotacje, gdzie x dodaje się konto oznaczone 19 w brzmieniu:

"19 - przychody z tytułu dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców",

w koncie oznaczonym 753-x Inne koszty operacyjne, gdzie x dodaje się konto oznaczone 19 - y- w brzmieniu:

"19 - y - wydatki sfinansowane z dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców, gdzie y:

1 - wartość zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania

2 - dofinasowanie szkolenia";

3) w § 35 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) konta 201-208 służą do ewidencji rozrachunków w tym z tytułu regresów, ze świadczeniodawcami, aptekami, świadczeniobiorcami, płatnikami i innymi instytucjami, a także do ewidencji należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów i wydawnictw oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług na cele administracyjne. Rozrachunki dotyczące świadczeń wykonanych na rzecz uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ujmowane na koncie 202, można przeprowadzać także przez konto 204. Rozrachunki dotyczące ewidencji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych finansowanych ze środków własnych Funduszu np.: program zarządzania chorobą - grant POZ PLUS ujmuje się na koncie 204;";

4) w § 37 w ust. 7 w części wspólnej dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Ponadto ewidencja analityczna prowadzona do tego konta powinna umożliwić określenie kosztów wg właściwego tytułu np.: określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852 i 1786) oraz zawartej umowy na realizację programu pilotażowego POZ PLUS - tj. grant zarządzanie chorobą.";

5) w § 38 w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Ewidencja kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ujętych na koncie 504 powinna umożliwiać rozliczenie w podziale na źródło finansowania tj. ze środków własnych Funduszu oraz rodzaju kosztów (np.: program POZ PLUS - zarządzanie chorobą, program centra zdrowia psychicznego) i środków pochodzących z dotacji UE oraz rodzaju kosztów (tj. program pilotażowy POZ PLUS - grant bilanse dorosłych).";

6) w § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Konto 701 "Przychody z tytułu środków należnych za świadczenia udzielone osobom uprawnionym". Po stronie Ma konta ujmuje się przychody należne od budżetu państwa z tytułu poniesionych kosztów za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone osobom uprawnionym na podstawie ustaw wskazanych w tytułach kont szczegółowych oraz należne od budżetu państwa przychody z tytułu finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w kwocie przekraczającej wartość refundacji, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2-4, art. 12 pkt 2-4, pkt 6 i 9, art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 42j oraz art. 43a ust. 3 ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, funkcję kont od 701-1 do 701-9 pełni konto 701-13.";

7) w § 42 w ust. 1 w pkt 8 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Ewidencja analityczna prowadzona do tego konta powinna umożliwić określenie należności warunkowych wg ich rodzajów m.in. z tytułu zabezpieczenia sumy wierzytelności - weksel in blanco.";

8) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Księgi rachunkowe w Centrali Funduszu prowadzone są przy zastosowaniu następujących programów komputerowych:

Lp.Nazwa programu komputerowegoProducent programuWersja oprogramowaniaData rozpoczęcia eksploatacji
1.Finansowo - KsięgowyAsseco Poland S.A.*02.08.02801.10.2004
2.Środki TrwałeAsseco Poland S.A.02.08.02801.10.2004
3.Kadry - PłaceAsseco Poland S.A.02.01.00101.10.2004

",

b) w ust. 2 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

"Wymienione programy znajdują się na serwerze: IBM POWER7, nr seryjny S6572FAE, przy czym dostęp jest realizowany poprzez sieć lokalną. Dostęp do programów możliwy jest za pośrednictwem przeglądarki WWW, w której uruchamiane jest oprogramowanie emulujące terminal. Nazwa zainstalowanego oprogramowania to: Host Access Transformation Services (HATS), dostępny pod adresem http://10.10.30.86:9080/FKClassic7/entry.",

c) § 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. 1. Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r.

Lp.Przychody należneUznanie rachunku bankowego Centrali Funduszu
za miesiącod dniado dnia
1styczeń2019-01-212019-02-20
2luty2019-02-212019-03-20
3marzec2019-03-212019-04-18
4kwiecień2019-04-192019-05-20
5maj2019-05-212019-06-21
6czerwiec2019-06-222019-07-18
7lipiec2019-07-192019-08-21
8sierpień2019-08-222019-09-19
9wrzesień2019-09-202019-10-18
10październik2019-10-192019-11-20
11listopad2019-11-212019-12-19
12grudzień2019-12-202020-01-20

2. Terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2019 r.:

Lp.MiesiącTermin
1styczeń22 lutego
2luty22 marca
3marzec22 kwietnia
4kwiecień22 maja
5maj22 czerwca
6czerwiec22 lipca
7lipiec22 sierpnia
8sierpień22 września
9wrzesień22 października
10październik22 listopada
11listopad22 grudnia

3. Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r.:

Lp.Przychody należneUznanie rachunku bankowego Centrali Funduszu
za miesiącod dniado dnia
1styczeń2020-01-212020-02-20
2luty2020-02-212020-03-19
3marzec2020-03-202020-04-20
4kwiecień2020-04-212020-05-20
5maj2020-05-212020-06-18
6czerwiec2020-06-192020-07-20
7lipiec2020-07-212020-08-20
8sierpień2020-08-212020-09-18
9wrzesień2020-09-192020-10-20
10październik2020-10-212020-11-19
11listopad2020-11-202020-12-18
12grudzień2020-12-192021-01-20

4. Terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2020 r.:

Lp.MiesiącTermin
1styczeń22 lutego
2luty22 marca
3marzec22 kwietnia
4kwiecień22 maja
5maj22 czerwca
6czerwiec22 lipca
7lipiec22 sierpnia
8sierpień22 września
9wrzesień22 października
10październik22 listopada
11listopad22 grudnia

";

14) w § 48:
a) w ust. 1:
w części - Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia:
-- w koncie oznaczonym 210-x-y Rozrachunki wewnętrzne Funduszu na realizację projektu/programu UE, gdzie y-otrzymuje brzmienie:

"1 - indywidualna nazwa projektu/programu UE ("Otwarte dane"),

2 - indywidualna nazwa projektu/programu UE ("II Etap OOK POZ PLUS").",

-- konto oznaczone 219-x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług, otrzymuje brzmienie:

"219-x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług UE,";

-- konto oznaczone 254 Rozrachunki, otrzymuje brzmienie:

"254-x-y Rozrachunki ze świadczeniodawcami z tytułu zawartych umów na realizację projektu/programu UE, gdzie x:

1 - Rozrachunki z tytułu realizacji projektu UE - Program Pilotażowy POZ PLUS,

gdzie y służy do ewidencji wydatków dotyczących grantów wg rodzajów np.:

1 - grant technologiczny,

2 - grant koordynacyjny,

3 - grant na finansowanie udzielania profilaktycznych świadczeń bilansowych.",

-- konto oznaczone 295 Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE otrzymuje brzmienie:

"295-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE, gdzie x służy do ewidencji należności warunkowych dotyczących realizacji projektów/programów UE wg ich rodzajów np.:

1 - Należności warunkowe z tytułu realizacji projektu UE - Program Pilotażowy POZ PLUS.",

w części - Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
-- konto oznaczone 426-x Inne usługi obce otrzymuje brzmienie:

"426-x Inne usługi obce UE,",

-- konto oznaczone 431-x Podatki i opłaty otrzymuje brzmienie:

"431-x Podatki i opłaty UE,",

-- konto oznaczone 441-x Wynagrodzenia otrzymuje brzmienie:

"441-x Wynagrodzenia UE,",

-- konto oznaczone 451-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia otrzymuje brzmienie:

"451-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia UE,",

-- konto oznaczone 461-x Pozostałe koszty rodzajowe otrzymuje brzmienie:

"461-x-y Pozostałe koszty rodzajowe UE,

gdzie x:

1 - Koszty UE - Program Pilotażowy POZ PLUS,

gdzie y służy do ewidencji wydatków dotyczących grantów wg rodzajów np.:

1 - grant technologiczny,

2 - grant koordynacyjny,",

-- konto oznaczone 491 Rozliczenie kosztów rodzajowych "Akademia NFZ" otrzymuje brzmienie:

"491 Rozliczenie kosztów rodzajowych,",

-- konto oznaczone 492-x Rozliczenie kosztów rodzajowych dotyczących realizowanego programu UE otrzymuje brzmienie:

"492-x Rozliczenie kosztów rodzajowych dotyczących realizowanego programu UE,

gdzie x służy do rozliczenia całego projektu np.:

"1 - Program Pilotażowy POZ PLUS,",

-- dodaje się konto oznaczone 497-x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo np.: gdzie x: w brzmieniu

"497-x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo np.:

gdzie x:

1 - koszty pośrednie I etap POWER OOK,

2 - koszty pośrednie II etap OOK Program Pilotażowy POZ PLUS,

gdzie y służy do ewidencji wydatków pośrednich z tytułu wynagrodzenia lidera OW oraz poniesionych wydatków w Centrali NFZ.",

część - zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, otrzymuje brzmienie:

"504 - y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie y:

y - finansowane ze środków dotacji UE,

555-x-y-z Koszty projektu UE POWER - OOK II etap Program Pilotażowy POZ PLUS (ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów wg rodzajów np.:),

gdzie x:

1 - grant technologiczny,

2 - grant koordynacyjny,

3 - wynagrodzenia ekspertów OW,

gdzie y służy do ewidencji kosztów wg źródeł finansowania:

1 - finansowane z budżetu środków europejskich (UE) w wartości 84,28% poniesionego kosztu,

2 - finansowane z budżetu państwa (BP) w wartości 15,72% poniesionego kosztu,

557 Koszty projektu POPC - "Otwarte dane",

558 Koszty projektu, (należy wskazać właściwą nazwę projektu),

559 Koszty projektu, (należy wskazać właściwą nazwę projektu),";

w części - Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:
-- wykreśla się konto: oznaczone 701-16-x,
-- konto oznaczone 711-x-y Koszty działalności statutowej, otrzymuje brzmienie:

"711-x-y Koszty działalności statutowej,

gdzie - x:

1 - koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych,

o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - finansowane ze środków dotacji UE,

gdzie - y:

1 "- indywidualna nazwa projektu/programu UE,",

w części - Zespół 8 - Fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i wynik finansowy konto oznaczone 841-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów UE otrzymuje brzmienie:

"841-x-y Rozliczenia międzyokresowe przychodów UE,

gdzie x:

1 - indywidualna nazwa projektu/programu UE,

2 - indywidualna nazwa projektu/programu UE,

gdzie y służy do ewidencji rodzajów danego wydatku poniesionego na rzecz projektu/programu UE wydatku np.: grant technologiczny, grant koordynacyjny lub rodzaj działania/zadania,",

b) w ust. 4 w tabeli:
wiersz 219 Rozrachunki z tytułu dostaw i usług otrzymuje brzmienie:

"

219 -x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług UE207 Należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów, wydawnictw

208 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na cele administracyjne i pozostałe

",

wiersze 254 Rozrachunki pozostałe i 295 Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE otrzymują brzmienie:

"

254-x-y Rozrachunki ze świadczeniodawcami z tytułu zawartych umów na realizację projektu/programu UE248 Należności pozostałe

249 Zobowiązania pozostałe

295-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu/programu UE293 Należności warunkowe

",

wiersze 461 Pozostałe koszty rodzajowe i 491 Rozliczenie kosztów rodzajowych "Akademia NFZ" otrzymują brzmienie:

"

461-x-y-z Pozostałe koszty rodzajowe UE460-x Pozostałe koszty rodzajowe
491 Rozliczenie kosztów rodzajowych490 Rozliczenie kosztów rodzajowych

",

wiersz 497- x Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo otrzymuje brzmienie:

"

497- x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo UE. Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego programu UE400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

",

po wierszu 497 497- x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo UE. Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego programu UE dodaje się wiersz 504 - y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie y: y-finansowane ze środków dotacji UE w brzmieniu:

"

504 - y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie y:

y-finansowane ze środków dotacji UE

504 - x Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie x:

x-finansowane ze środków własnych Funduszu

",

wiersz 555-x projektu POWER - OOK otrzymuje brzmienie:

"

555-x-y-z Koszty projektu POWER - OOK II etap - POZ PLUS550 Koszty administracyjne

551 Koszty Rady Funduszu

552 Koszty Rady OW

",

wykreśla się wiersze 701-16 Przychody z tytułu realizacji programu pilotażowego finansowanego ze środków dotacji UE,
po wierszy 647-x Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów pozostałe dodaje się wiersz711 Koszty działalności statutowej w brzmieniu:

"

711 Koszty działalności statutowej710-x Koszty działalności statutowej

",

wiersz 745-x Dotacje otrzymuje brzmienie:

"

745-x Dotacje UE742-x Dotacje

",

wiersz 841-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów otrzymuje brzmienie:

"

841-x-y Rozliczenia międzyokresowe przychodów UE840-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów

",

c) w § 48 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Koszty realizacji programu UE związane z wydatkiem środków pieniężnych, zaliczane są do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpił ich faktyczny wydatek, za wyłączeniem projektu "POZ PLUS", którego koszty ewidencjonowane są zgodnie z zasadą memoriału.",

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Przychody z tytułu programu UE ewidencjonowane są na kontach wykazanych w części zespołu 7 i 8. Do dnia wpływu środków pieniężnych dotyczących realizowanego projektu UE na wyodrębniony rachunek bankowy, wartość przyznanego dofinansowania jest ujmowana w ewidencji pozabilansowej na koncie oznaczonym 295-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE jako należność warunkowa. Konto oznaczone 295-x służy do pozabilansowej ewidencji należności warunkowych z tytułu kwot przyznanych, lecz nieotrzymanych środków z budżetu państwa oraz ze źródeł zagranicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej (UE), przeznaczonych na realizację programu UE. Ewidencja analityczna powinna umożliwić w szczególności ustalenie kwot należności warunkowych dotyczących poszczególnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w podziale na poszczególnych kontrahentów. Wartość należności warunkowych aktualizowana jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez właściwe komórki organizacyjne Centrali NFZ lub na podstawie złożonych wniosków/sprawozdań finansowych określonych w zawartych umowach, lub na podstawie wpływu środków z tytułu przyznanej dotacji na wyodrębniony rachunek bankowy. Wartość należności warunkowych ujętych na koncie wykazywana jest w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.",

e) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. W przypadku braku możliwości techniczno-organizacyjnych stosowania ewidencji analitycznej opisanej w tym rozdziale, główny księgowy jednostki organizacyjnej Funduszu jest uprawniony do stosowania odmiennej ewidencji analitycznej. Podstawą podjęcia tej decyzji powinny być nadrzędne zasady rachunkowości, zapewnienie prawidłowej prezentacji danych sprawozdawczych oraz spełnienie wymagań dotyczących ewidencji programu UE.";

15) w § 50:
a) w ust. 1 w części - Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Konta pozabilansowe otrzymują brzmienie:

"Konta pozabilansowe:

495-x Koszty kwalifikowane zaewidencjonowane pozabilansowo,

gdzie x:

1 - kwalifikowane koszty bezpośrednie,

2 - kwalifikowane koszty pośrednie,

3 - pozostałe koszty.

496-x-y Koszty kwalifikowane zaewidencjonowane pozabilansowo (pozostałe programy UE),

gdzie x:

1 - projekt,

gdzie y:

1 - kwalifikowane koszty bezpośrednie,

2 - kwalifikowane koszty pośrednie,

3 - pozostałe koszty.

497-x Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo, gdzie x:

1 - zatwierdzone koszty pośrednie "OOK.",

b) w ust. 4 w tabeli:
wiersz 295 Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE otrzymuje brzmienie:

"

295 -x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE293 Należności warunkowe

",

wiersz 495-x Koszty kwalifikowane EuroDRG zaewidencjonowane pozabilansowo -konto pozabilansowe otrzymuje brzmienie:

"

495-x Koszty kwalifikowane zaewidencjonowane pozabilansowo - konto pozabilansowe400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

",

wiersz 497- x Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem UE, zaewidencjonowane pozabilansowo otrzymuje brzmienie:

"

497- x Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem UE, zaewidencjonowane pozabilansowo

Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE.

400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2018 r., z wyłączeniem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Aktualizacja zasad rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia ma na celu dostosowanie uregulowań wewnętrznych Funduszu w ramach prowadzonej ewidencji księgowej, do zmian wynikających ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), umowy nr 2018/X/26/1374/623 na udzielenie w 2018 r. dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców zawartą w dniu 26 października 2018 r., umowy nr POWR.05.02.00-00-0001/17-00/1374/2017/1313 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" z dnia 28 listopada 2017 r. oraz wewnętrznych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podpisanie umowy nr 2018/X/26/ 1374/623 na udzielenie w 2018 r. dotacji celowej na informatyzację świadczeniodawców zawartej w dniu 26 października 2018 r., zobowiązującej Narodowy Fundusz Zdrowia do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków w kwocie 50.000.000,00 zł otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków, powoduje konieczność dodania do kont syntetycznych "742 - Dotacje" oraz "753 - inne koszty operacyjne" kolejnych poziomów analityki.

W związku z podpisaniem umowy nr POWR.05.02.00-00-0001/17-00/1374/2017/1313 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" oraz wejściem w życie zarządzenia nr 23/2018/DAiS z dnia 16 marca 2018 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS", rozszerzono zakres ewidencji kont zespołu 2, 4, 5, 7 oraz 8 o kolejne konta analityczne mające na celu ewidencję rozrachunków ze świadczeniodawcami, przychodów, kosztów oraz rezerw rozliczeń międzyokresowych przychodów i wyniku finansowym.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą koszty rozliczane w czasie o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł w roku obrotowym mogą być rozliczane jednorazowo w okresie ich poniesienia.

Wprowadza się również aktualne na 2019 i 2020 r. terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, wraz z terminami sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej w 2019 i 2020 r.

Zaktualizowano również opis systemu informatycznego stosowanego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wskazano wsteczną datę obowiązywania poszczególnych jednostek redakcyjnych zarządzenia zmieniającego, zgodnie z art. 8 ust. 2 o rachunkowości, na podstawie którego, w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą.