Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2020.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 25 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 34 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 10 i 25) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 3 do zarządzenia w tabeli "Zakładowy plan kont" po lp. 19 dodaje się lp. 19a w brzmieniu:
19a217Zwroty dotyczące budżetu środków europejskich
2)
w załączniku nr 4 do zarządzenia "Opis kont zakładowego planu kont" po części dotyczącej Konta 215 - "Rozrachunki środków pochodzących z innych źródeł" dodaje się część Konto 217 - "Zwroty dotyczące budżetu środków europejskich" w brzmieniu:

"Konto 217 - "Zwroty dotyczące budżetu środków europejskich"

Konto 217 służy do ewidencji zwrotu wydatków i nadpłat dotyczących płatności z poprzednich lat budżetowych wykazywanych w danych uzupełniających do sprawozdania Rb-28UE.

Na stronie Wn konta 217 ujmuje się zwrot wydatków do BGK poniesionych w poprzednich latach budżetowych.

Na stronie Ma konta 217 ujmuje się wysokość zwrotów dokonanych przez Ministerstwo Finansów dotyczące lat ubiegłych.

Na koniec roku saldo konta 217 przenosi się na konto 227.

Ewidencja szczegółowa konta 217 prowadzona jest według realizowanych projektów.

Typowe zapisy konta 217

Strona Wnkonto przeciwstawne

1. Zwrot do BGK138

2. Przeniesienie salda Ma konta 217227

Strona Makonto przeciwstawne

1. Wysokość zwrotów z Ministerstwa Finansów138

2. Przeniesienie salda Wn konta 217227";

3)
w załączniku nr 5 do zarządzenia "Zasady ewidencjonowania środków w ramach programów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych" w części II.1. po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) 217 zwroty dotyczące budżetu środków europejskich;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.