Dz.Urz.ABW.2018.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 34 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w części "II. Szczegółowe zasady prowadzonej ewidencji księgowej" po pkt 33 dodaje się pkt 33a - 33c w brzmieniu:

"33a. Niezapłacone do końca roku obrotowego należności, które zaliczono jako należności zmniejszające poniesione wydatki, a ujęte w księgach rachunkowych na koncie 201, z dniem 31 grudnia danego roku kalendarzowego stają się należnościami budżetu państwa i pod datą 31 grudnia danego roku obrotowego są przeksięgowane (przypisy) na konto 221.

33b. Naliczone odsetki ustawowe oraz podatkowe są ujmowane w księgach rachunkowych na koncie 221 w korespondencji z kontami zespołu 7 w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału.

33c. Odstępuje się od naliczania i dochodzenia odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, o której mowa w art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.).";

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia w tabeli po lp. 36 dodaje się lp. 36a w brzmieniu:
36a244Rozrachunki z tytułu pożyczek z funduszu wspólnego
3) w załączniku nr 4 do zarządzenia po części "Konto 243 - "Rozrachunki z tytułu przychodów otrzymywanych przez ABW" dodaje się część "Konto 244 - "Rozrachunki z tytułu pożyczek z funduszu wspólnego" w brzmieniu:

"Konto 244 - "Rozrachunki z tytułu pożyczek z funduszu wspólnego"

Konto 244 służy do ewidencji udzielonych pożyczek z funduszu własnego dla poszczególnych Zarządów Kół KOP.

Na stronie Wn konta 244 ujmuje się wysokość udzielonej pożyczki.

Na stronie Ma konta 244 ujmuje się wysokość spłaty.

Konto 244 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wysokość niespłaconej pożyczki.

Ewidencja udzielonych pożyczek prowadzona jest wg poszczególnych dłużników.

Typowe zapisy konta 244
Strona Wnkonto przeciwstawne
1. Wysokość udzielonej pożyczki139
Strona Makonto przeciwstawne
1. Wysokość spłaty139.".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.