Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2015.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 30 Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 31, z późn. zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) prof. Roman Niżnikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2) Marek Ryszka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;";

2)
pkt 10-13 otrzymują brzmienie:

"10) prof. Janusz Wojdalski - Członek Rady Nadzorczej;

11) prof. Zbigniew Myczkowski - Członek Rady Nadzorczej;

12) prof. Tomasz Popławski - Członek Rady Nadzorczej;

13) dr inż. Andrzej Matysiak - Członek Rady Nadzorczej ".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904)