Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 2376, 2377, 2378, 2379, 3044 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) oraz § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690 oraz z 2011 r. poz. 1034) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 1200 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 58 i 64 oraz z 2015 r. poz. 38) w załączniku do zarządzenia zestaw nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Do dnia 31 grudnia 2019 r. dopuszcza się noszenie przez pracowników ochrony przedmiotów wymienionych w zestawie nr 5 w lit. e, g, j oraz o, określonym w załączniku do zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZESTAW Nr 5 dla pracowników ochrony, dozorców, kierowników obiektu, kierowników zmiany, robotników transportowych i robotników magazynowych -zatrudnionych przy pilnowaniu mienia

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres

użytkowania w miesiącach

Uwagi
1Czapka letniaszt.124Emblematy wydaje się do przedmiotów wymienionych w lp. 1-3, 7 i 8, na okres równy okresowi użytkowania tych przedmiotów. W skład kompletu wchodzi 6 szt. emblematów.
2Czapka zimowaszt.16 O.Z.
3Koszula z krótkim rękawemszt.224
4Koszula z długim rękawemszt.224
5Krawat z zapinkąszt.148
6Szalikszt.16 O.Z.
7Kurtka polarowa z odpinanymi rękawamiszt.148
8Kurtka zimowa nieprzemakalna z kapturemszt.16 O.Z.
9Spodnie letnieszt.224
10Emblematkpi.1jak w uwadze
11Passzt.160
12Rękawiczki zimowe skórzanepara16 O.Z.
13Półbutypara124
14Trzewiki skórzane ocieplane albo trzewiki-botki ocieplanepara136
15Podkoszulka z krótkimi rękawamiszt.224
16Kalesony zimoweszt.224
17Skarpety letnie czarnepara412
18Skarpety zimowe czarnepara412