Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2015.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 2376, 2377, 2378, 2379, 3044 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) oraz § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 1200 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 58 i Nr 9, poz. 64) w załączniku do zarządzenia, w zestawie nr 3 lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"

3.Robotnik gospodarczya) obuwie profilaktycznepara118+ uż. zbior.
b) krótki fartuch + spodniekpl.224
c) rękawice gumowepara212

".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.