Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2021.103

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537), art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) oraz art. 167 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 22 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 25 i 34 oraz z 2021 r. poz. 61) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) "BBF" - rozumie się przez to Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym;",

b)
uchyla się pkt 11;
2)
użyty w § 17 w ust. 2, w § 18, w § 19 w ust. 2, w § 20 w ust. 3, w § 30 w ust. 2 i 4, w § 38, w § 82 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c w tiret drugie, w § 89 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 106 w ust. 1 wyraz "WKS" zastępuje się wyrazem "BBF".
§  2. 
1. 
Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego są obowiązani odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
2. 
Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.