Dz.Urz.WUG.2018.220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915), art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) oraz art. 167 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 55 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 196) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego:

a) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,

b) wymaganego dla niego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;";

2) w § 6 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uczestniczyć we wstępnych oraz - jeżeli są wymagane dla niego - okresowych szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;";

3) w § 36:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wypłata ta jest dokonywana w wyznaczonych godzinach w kasie Wyższego Urzędu Górniczego.";

4) w § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownicy podlegają wymaganym dla nich szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.".

§  2. 
1.  Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego są obowiązani odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne oświadczenia o zapoznaniu się z treścią zmian w Regulaminie pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
2.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się w urzędzie górniczym.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.