Dz.Urz.WUG.2018.187

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142, z późn. zm.), art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) oraz art. 167 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 55 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 129) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 39:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.",

b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy pracownika w danym dniu jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część tego urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony ten urlop.";

2) w § 66 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 5, za miesiąc jest ustalana w tabeli norm przydziału.";

3) w § 67:
a) uchyla się ust. 2,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku przedterminowego zużycia lub zniszczenia przydzielonych pracownikowi przedmiotów wymienionych w ust. 1 pracownik niezwłocznie zwraca je, w sposób określony w protokole, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w celu dokonania czynności określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.";

4) w § 68 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"pracownik niezwłocznie zwraca dotychczas używane przedmioty w celu dokonania czynności określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, a dyrektor urzędu jest obowiązany niezwłocznie przydzielić pracownikowi nowe przedmioty.";

5) § 69 otrzymuje brzmienie:

"§ 69. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik niezwłocznie zwraca przydzielone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze w celu dokonania czynności określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.";

6) po § 69 dodaje się § 69a w brzmieniu:

"§ 69a. Jeżeli pracownik nie wykona obowiązku zwrotu, o którym mowa w § 67 ust. 4, § 68 albo § 69:

1) domniemywa się, że utracił z własnej winy przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze;

2) dyrektor urzędu wzywa pracownika do zwrotu przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.";

7) § 70 otrzymuje brzmienie:

"§ 70. Za pisemną zgodą pracownika pracodawca może potrącić z wynagrodzenia równowartość pieniężną utraconych z winy pracownika przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, według stanu na dzień zgłoszenia ich utraty przez pracownika albo, w przypadku, o którym mowa w § 69a pkt 2, na dzień wezwania pracownika do ich zwrotu.".

§  2. 
1.  Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego są obowiązani odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne oświadczenia o zapoznaniu się z treścią zmian w Regulaminie pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
2.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się w urzędzie górniczym.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r.