Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2023.15

Akt w opracowaniu
Wersja od: 25 maja 2023 r.
Tekst jednolity w opracowaniu. Poniżej prezentowany jest ostatni tekst ujednolicony.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 24 maja 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 18 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Departament odpowiada za koordynowanie prac oraz udziału Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, wykonywania zadań nałożonych na Ministra, zawartych w protokołach ustaleń Komitetu, a także opiniowania projektów dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Komitet.";

2)
w § 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Departament odpowiada za sprawy związane z wydawaniem przez Ministra opinii, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 lit. b-bb ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595), dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej.";

3)
w § 31 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) realizację zadań wynikających z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanych z podejmowaniem decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanej państwowej jednostki budżetowej.";

4)
w § 34 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koordynowanie prac oraz udziału Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów, a także wykonywania zadań nałożonych na Ministra, zawartych w protokołach ustaleń Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów;";

5)
załącznik do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Aktywów Państwowych opracują, uzgodnią z innymi komórkami organizacyjnymi i przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Aktywów Państwowych do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych, w przypadku gdy regulamin organizacyjny Ministerstwa Aktywów Państwowych zmienił zakres zadań komórki organizacyjnej.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa, których sprawy związane z wykonywaniem praw z akcji albo udziałów przez Ministra Aktywów Państwowych prowadzi:

Departament Górnictwa i Hutnictwa
1.Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.Katowice
2.Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.Bytom
3.Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.Lędziny
4.Holding KW Sp. z o.o.Katowice
5.HUTA ŁABĘDY S.A.Gliwice
6.Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.Jastrzębie- Zdrój
7.Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.Jastrzębie- Zdrój
8.JSW KOKS S.A.Zabrze
9.KGHM Polska Miedź S.A.Lubin
10.Nieruchomości KW Sp. z o.o.Katowice
11.Polska Grupa Górnicza S.A.Katowice
12.PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacjiKatowice
13.Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Bytom
14.Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.Katowice
15.Tauron Wydobycie S.A.Jaworzno
16.WĘGLOKOKS S.A.Katowice
17.Zakłady Górniczo-Hutnicze "SABINÓW" S.A.Częstochowa

Departament Nadzoru I

1.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Warszawa
2.GRUPA AZOTY S.A.Tarnów
3.Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.Puławy
4.Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.Police
5.Krajowa Grupa Spożywcza S.A.Toruń
6.Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.Warszawa
7.Poczta Polska S.A.Warszawa
8.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Warszawa
9.Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.Warszawa
10.Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.Trzemeszno
11.Totalizator Sportowy Sp. z o.o.Warszawa
12.Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.Niedzica

Departament Nadzoru II

1.Agencja Rozwoju Regionalnego,,ARLEG" S.A.Legnica
2.ARR GROUP Sp. z o.o.Kraków
3.Beskidzki Hurt Towarowy S.A.Bielsko-Biała
4.Bosacka Development Partners Sp. z o.o.Katowice
5.Centrala Farmaceutyczna,,CEFARM" S.A.Warszawa
6.Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawa
7.Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Sp. z o.o.Katowice
8."Centrum Handlowe Wschód" S.A.Warszawa
9.Chłodnia,,MORS-WOLA" Sp. z o.o.Warszawa
10.DALMOR S.A.Gdynia
11.Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.Wrocław
12.Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.Skierniewice
13.DRAGMOR Sp. z o.o.Karniowice
14.DTŚ S.A.Katowice
15.EKO-SERWIS Sp. z o.o.Kraków
16.Energop Sp. z o.o.Sochaczew
17.Exatel S.A.Warszawa
18.Fabryka Elementów Złącznych S.A.Siemianowice

Śląskie

19.Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.Trzeciewiec
20.Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.Będzin
21.Fabryka Żarówek,,HELIOS" Sp. z o.o.Katowice
22.Gremi Inwestycje S.A.Karniowice
23.GYM EXPERT Sp. z o.o.Bielsko-Biała
24.HUTMAR S.A.Częstochowa
25.IMED Sp. z o.o.Bielsko-Biała
26.Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.Wrocław
27.INWESTSTAR S.A.Starachowice
28.Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.Bochnia
29.Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.Wieliczka
30.LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.Warszawa
31."Lubelski Rynek Hurtowy" S.A.Elizówka
32.MARKROL Plantacje Sp. z o.o.Warszawa
33.Meprozet Kościan S.A.Kościan
34.METRON-TERM Sp. z o.o.Toruń
35.Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.Brzeszcze
36.NINO Sp. z o.o. w likwidacjiWrocław
37."Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL" Sp. z o.o.Piastów
38.PL.2012+ Sp. z o.o.Warszawa
39.Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.Rzeszów
40.Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.Białystok
41.Polska Grupa Lotnicza S.A.Warszawa
42.Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.Warszawa
43.Polski Holding Nieruchomości S.A.Warszawa
44.Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.Warszawa
45.Polskie Koleje Państwowe S.A.Warszawa
46.Polskie Linie Lotnicze,,LOT" S.A.Warszawa
47.Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Gdańsk
48.Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "CHEMOBUDOWA-KRAKÓW" S.A.Kraków
49.Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych,,TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o.Szczecin
50.Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódź
51.Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.Kobyłka
52.Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowa
53.Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy "GIEŁDA HURTOWA" S.A.Legnica
54.Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy "Giełda Elbląska" S.A.Elbląg
55."Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy" S.A.Radom
56.Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.Tarnobrzeg
57.SKLEJKA ORZECHOWO S.A.Orzechowo
58.Sp Legai Sp. z o.o.Poznań
59."SPOMASZ" Bełżyce S.A.Bełżyce
60.SZAR S.A.Częstochowa
61.Szkoła Bankowa Stalowa Wola-Rzeszów International School of Banking and Finance Sp. z o.o.Sandomierz
62.Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne,,Polfa" S.A.Warszawa
63.,,TEXTILIMPEX" Sp. z o.o.Łódź
64.Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o.Katowice
65."Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A.Krynica-Zdrój
66."Uzdrowisko Rabka" S.A.Rabka-Zdrój
67.Ventiquattro Sp. z o.o.Warszawa
68.Walcownia Metali Nieżelaznych "ŁABĘDY" S.A.Gliwice
69.Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA" S.A.Wałbrzych
70.Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.Wałbrzych
71.Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Prefabet" Sp. z o.o. w likwidacjiOlsztyn
72.Warszawski Holding Nieruchomości S.A.Warszawa
73.Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.Bronisze
74.Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawa
75.Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.Poznań
76.WM SYSTEMS Sp. z o.o.Katowice
77.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.Katowice
78.Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.Warszawa
79.Zakład Budowy Naczep Sp. z o.o.Trzeciewiec
80.Zakłady Artykułów Technicznych,,ARTECH" Sp. z o.o.Łódź
81.Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiec
82.Zakłady Chemiczne "RUDNIKI" S.A.Rudniki
83."Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy" S.A.Zielona Góra

Departament Projektów Strategicznych

1.H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.Poznań
2.Huta Stalowa Wola S.A.Stalowa Wola
3.MESKO S.A.Skarżysko-

Kamienna

4.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.Gdynia
5.Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Sp. z o.o.Poznań
6.Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.Radom
7.Polski Holding Obronny Sp. z o.o.Warszawa
8.ROSOMAK S.A.Siemianowice

Śląskie

9.Stomil-Poznań S.A.Poznań
10.Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.Warszawa
11.Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.Warszawa
12.Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w ZielonceZielonka
13.Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.Warszawa
14.Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.Łódź
15.Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.Bydgoszcz
16.Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.Zegrze
17.Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.Czernica
18.Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.Poznań
19.Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.Grudziądz
20.Zakłady Chemiczne,,NITRO-CHEM" S.A.Bydgoszcz

Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych

1.ENEA S.A.Poznań
2.LOTOS PETROBALTIC S.A.Gdańsk
3.PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Lublin
4.Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.Płock
5.TAURON Polska Energia S.A.Katowice
6.Zarządca Rozliczeń S.A.Warszawa
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin oraz łączność na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).