Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2023.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 marca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8, 82 i 112 oraz z 2023 r. poz. 2, 12 i 18) w załączniku do zarządzenia w § 34 ust. 1 pkt 4 lit. f po wyrazach "pkt 15" dodaje się wyrazy

"i 15a".

§  2. 
W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki organizacyjnej niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 15 marca 2023 r.